Çalışan

Çiftçiler SGK emekliliğinizden olmayın

01/10/2008-31/12/2017 tarihleri arasında ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı           halde   süresi             içerisinde        tescili yapılamayanların        muafiyete        istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi 5510 s. Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanların bildirimlerinin en geç bir ay içinde kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından […]