SGK İşveren Rehberi

Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “7. 3- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili” başlıklı bölümünün; “7.3.1- Genel açıklamalar” alt başlığında; 5510 s. Kanunun 11. maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda Kurumca; valilikler, belediyeler ve ruhsat […]

SGK İşveren Rehberi

SGK’nın ruhsatlara istinadan işyerlerini tescilinde yapılacak işlemlerde değişiklikler

ı. GİRİŞ/Yasal düzenleme: 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18. ve 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 11. maddesinin3. fıkrasının 2.cümlesi “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve […]

SGK İşveren Rehberi

SGK, ruhsat alanı otomotik kapsama alacak

Yapı Ruhsatına İstinaden İşyeri Tescili yapılacak. İşyeri tescilinin otomatik olarak oluşturulması aşağıda belirtilen aşamalar göz önünde bulundurularak yapılacaktır; -Yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi verilmeyecektir. -Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair […]