SGK Emeklilik

İŞTEN ÇIKIŞ VE EMEKLİLİK AYLIĞI

SSK’nın uygulama Kanunu olan  506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve […]

İş Kanunu İşlemleri

Yargıtay içtihada bağladı: İşçinin aldığı rapor bu süreyi aşarsa derhal işten çıkarılabilecek

Bugün R.G’de yayımlanan “YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI”na göre; İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. Dolayısıyla 4857 sayılı İş K.’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden […]

Yargı Kararları

iş mahkemelerinin yargılama usulünü düzenleyen kanun yayımlandı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  Kanun No. 7036                                                                                              Kabul Tarihi: 12/10/2017 25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30221 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen […]

Yargı Kararları

DAVASI geç sonuçlanan işçilere TAZMİNAT

İşçiler Dikkat, Mahkeme alacak ve tazminat ile sigorta hakkınızı  geç karara bağlarsa  Anayasa Mahkemesi aracılığıyla geç sonuçlanma nedeni ile tazminat kazanabilirsiniz. Kamyon  şöförü olarak  çalışan bir işçi ,  sigortasının eksik yatması ile işçilik alacaklarının eksik verilmesi nedeniyle  2005 yılında dava açtı. Ancak bu dava 9 yıldan fazla sürdü. Davanın geç sonuçlanması nedeniyle   Başvurucu, Ankara 3. […]

Yargı Kararları

İşçinin cebinde kıl bulunması işten çıkarılması için geçerli bir sebep

Yargıtaya göre ambalajı yapılan ve hijyen olması gereken gıda ürününde bulunan kılın, işçiye ait olduğunun saptanamaması feshi haksız kılsa da, işçinin dolabında ve cebinde kıl bulunması, hijyen kuralları dikkate alındığında işyerinde olumsuzluklara yol açan bir davranış olup, iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmaktadır.İşte kararın ayrıntısı;  Davacı,  feshin  geçersizliğine  ve  işe  iadesine  karar  verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, […]