SGK İşveren Rehberi

SGK ile Maliye arasında yapılan KDV mahsup süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 30/4/2021 tarih ve 57746 sayılı yazıda, 22/4/2021 tarihli ve VUK-133/2021- 1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30/4/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form  Bs’  bildirimlerinin verilme süresinin 7/5/2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart  dönemi  sigorta  prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borçları ilgili itiraz, zamanaşımı, borcu yoktur, icra ve diğer yeni uygulamalar

SGK’nın değişen mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen yeni uygulamalar söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Zamanaşımını kesen sebepler 6183 sayılı Kanunun 103. maddesinde, durduran sebepler ise 6183 sayılı Kanunun 104. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun […]

SGK İşveren Rehberi

SGK, Kabul edecek

2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesine ilişkin çok sayıda okuyucumuzdan gelen soruların cevabı nihayet bizim cevapladığımız doğrultuda SGK resmi olarak kabul ettiğini açıkladı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 72 nci maddesine göre 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup […]

Genel SGK İşveren Rehberi

SGK ile mahsuplaşırken bu değişikliğe dikkat

SGK uygulama yasasına göre; Prim borçları kalma değer vergisi iade alacağından mahsubu sureliyle de ödenebilir. Bu takdirde kalma değer \ergisi iade hakkı sahihi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlan için de mahsup talep edebilmektedir. Diğer yandan bu İşverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim […]

SGK Emeklilik

Bireysel emeklilikte dernek, vakıf, sandık, meslek kuruluşu veya ticari şirketlerine avantaj yasallaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Yasada Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler var. Buna göre;  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, meslek kuruluşu veya ticari şirketlerin, 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik […]