Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK katılım payında bilmek istediğiniz her şey

SGK Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Bu pay;

 • Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
 • Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar
 • Vücut dışı protez ve ortezler ve
 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde alınmaktadır.

 

 Muayenelerde  Katılım Payı miktarları; 1. basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.

 • 2. basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 TL
 • Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL
 • Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 TL
 • Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 TLkatılım payı alınmaktadır.

2.ve 3. basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

 1.  Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
 2. ) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,

Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden, tahsil edilmektedir.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilir.

Yurtdışı sigortalılardan muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

1.basamak sağlık kuruluşları muayeneleri ile Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

Diğer yandan yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde 1. denemede %30, ikinci denemede %25 üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

 Katılım Payında tavan ücret uygulaması; Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin;

 1. Vücut dışı protez ve ortezler için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin % 75’ini (üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir) geçemez.
 2. Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için ödenecek katılım payının tutarı ise bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.

Bu haller ve kişilerden Katılım Payı Alınmaz;

 1. Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri
 2. Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri
 3. 5510 sayılı Kanunun 94.maddesinde tanımlanan kontrol muayeneleri
 4. Aile hekimi muayeneleri ile kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
 5. “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri
 6. Kurumca belirlenen kronik hastalıklar
 7. Organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri
 8. 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri
 9. 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde
 10. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

 Alınmayacak Kişiler ise; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri ile

 • 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler
 • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,
 • Vazife malûllerinden,
 • Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler
 • Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar
 • Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile
 • Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleridir.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir