Çalışan

Kamu görevlilerine ilişkin güvenlik ve arşiv araştırmasına yönelik yasa teklifi ne getiriyor

1.GİRİŞ:Kamu görevlileri, kamu hizmetini icra ederken Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmak ve Devletin menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

           Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığım ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya örgütsel yapıya katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

            Devlet memurları, herhangi bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

              Kamu görevlileri, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Yönetici kadro ve pozisyonundaki kamu görevlileri amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. Astlarına hakkaniyet ve eşitlik içinde davranma yükümlülükleri vardır. Bu hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça düzenlenmiştir.

     2.GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

    Kamu hizmetlerinin niteliklerine uygun olarak yukarıda belirtilen esasların gerektirdiği şekilde tarafsız ve Devlete sadakatle sunulabilmesi için anılan sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilecek kamu görevlilerinin istihdamı zorunludur. Kamu görevine girişte görevin gerektirdiği genel ve özel niteliklere sahip olunup olunmadığının tespiti için araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç dünyadaki demokratik ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de kamu görevleri için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmak suretiyle karşılanmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında amaç, genel olarak kamu görevinin ve özel olarak icra edilecek görevin gerektirdiği nitelikleri haiz olunup olmadığının tespitidir. Kamu hizmetine alınmada görevin gerektirdiği genel ve özel niteliklerden başka bir ayırım gözetilemez.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kime ve hangi kapsamda yapılacağı genellikle özel kanunlarla düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin çok yakın tarihlerde Anayasal düzene karşı terör örgütlerince işlenen suçların kamu görevlileri eliyle kamu güç ve kaynaklarına dayanılarak yapılabildiği 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde açıkça görülmüştür. Bu ise, demokratik toplum düzenini korumak için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasım öngören hüküm başta olmak üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen kanun hükümlerinin bazılarına iptal istemi ile Anayasa Mahkemesinde davalar açılmış ve Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları sonucunda bu hususta kanuni düzenleme ihtiyacı da ortaya çıkmıştır.

Anayasa Mahkemesince verilen ilgili iptal kararlarında temel gerekçe olarak iptal edilen kanunlarda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakların ve kişisel verilerin güvenliğini temin edecek güvencelerin yeterli şekilde düzenlenmemesi yer almıştır. Anayasa Mahkemesine göre araştırma konusu bilgi ve belgelerin neler olduğu, kim tarafindan yapılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, silinip silinmeyeceğine dair usul ve esaslar ile bireyleri keyfiliğe karşı koruyacak önlemlerin mevcut kanuni çerçevede yeterli düzeyde düzenlenmediği iptale gerekçe olmuştur.

3.YASA HAZIRLANMASININ NEDENLERİ:

Bu Kanunun hazırlanmasındaki temel gerekçe, oluşan hukuk boşluğunun Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında gösterdiği gerekçeler de dikkate alınarak adil ve tarafsız bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sisteminin kurularak giderilmesidir. Kanun hazırlanırken Anayasa Mahkemesi iptal kararları, mevcut uygulama tecrübeleri, diğer ülke mevzuatları yargı kararları incelenip dikkate alınmış ve düzenlemenin değişiklik taslağı yerine yasa yapım tekniğine daha uygun olacağı düşünülerek müstakil bir kanun olarak yapılması tercih edilmiştir.

Kanun ile temel olarak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırına yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri düzenlenmektedir. Araştırma kapsamında ulaşılan kişisel verilerin kullanımı, korunması, saklanması, silinmesi, güvenliği için gerekli tedbirler düzenlenmiş, aykırılık durumunda cezai hükümler öngörülmüştür.

4.YAPILACAK DÜZENLEMELER

Güvenlik soruşturrnası ve arşiv araştırması yapılacak kişiler belirlenmiştir. Arşiv araştınnası, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar için yapılacaktır. Ayrıca, madde ile sayılan kamu hizmeti kadro ve pozisyonlarının kritik ve stratejik önemi haiz olduğu değerlendirildiğinden, bunlara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının birlikte yapılması imkanı verilmiştir. Bu maddede ayrıca belirtilmiş olmasa bile, özel kanunlarda arşiv araştırınası ve güvenlik soruştunnası öngörülen başka kadro ve pozisyonlar olabileceği vurgulanmıştır. Nitekim 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gibi bazı kanunlarda bu yönde özel hükümler bulunmaktadır.

Kanunda geçen “üst kademe kamu yöneticisi” ibaresinin ne anlama geldiğine dair bir tereddüt oluşmaması için Anayasanın 104 üncü maddesi ile uyumlu olarak Cumhurbaşkanınca ilgili Cumhurbaşkanlığı karamamesine göre atanacak yöneticiler için Kanunun 2 nci maddesinde tanımlarna yapılmıştır. Madde ile, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.

Kanunda belirtilen gizlilik dereceli birimler ile kurum ve kuruluşlarda yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığım ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgelerin bulunduğu yerler kastedilmektedir. Bu tür yerlerde gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza altında tutulması ve bunların korunması için özel güvenlik tedbirlerinin tüm yönleriyle alınması bir zorunluluktur.

Arşiv araştırınasının kapsamı;Arşiv araştırması, – Kişinin adli sicil kaydının,

  • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafindan halen aranıp aranmadığının,
  • Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığımn,
  • Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruştunna ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, mevcut kayıtlardan tespit edildiği bir araştırmadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının araştırılması da kamu görevlerine uygunluk değerlendirmesine önemli bir katkı sağlayacağından araştırma kapsamına alınmıştır.

Güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak hususlar düzenlenmiştir. Buna göre; arşiv araştırması kapsamında bakılan hususlar aynen güvenlik soruşturması kapsamında da bakılacak olup buna ilave olarak araştırmaya dâhil edilecek hususlar madde de açıkça sayılmıştır.

Bazı nitelikli kamu görevlerinin gerektirdiği özelliklere etki edebilecek olması nedeniyle güvenlik soruşturmasına tabi olan kamu görevlilerinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları ile sınırlı kalmak kaydıyla araştırma yapılabilmesi de öngörülmüştür.

Bu maddenin (a) bendi gereğince ulaşılacak veriler kişi hakkındaki kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki tüm veriler değildir. Burada iki tür sınırlamaya gidilmiş olup ilki bu verilerin yürütülecek kamu görevinin gerektirdiği niteliklerle bir ilgisinin bulunması gereğidir. İkincisi ise söz konusu verilerin olgusal olmasıdır ki bundan amaç verilerin yorum içermeyen, somut, gözlemlenebilir vakıalara dayanmasıdır.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen terör örgütleri, hukuk sistemimizde içinde kesinleşmiş yargı karan ile anayasal düzene karşı suç işlediği sabit görülen örgütleri ifade etmektedir. Bu şekildeki örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olmak aynı zamanda anayasal sisteme karşı da bir tavır almak anlamını da içerdiğinden anayasal sistemin korunmasında rolü bulunan kamu görevlilerinin atanmalarında özellikle bu hususun araştırılması anayasal sistemin korunabilmesi açısından da bir güvence oluşturacaktır.

Bu maddenin (c) bendinde yer alan “irtibat ve iltisak” ibareleri ilk anda genel bir kavram gibi görünse de belirsiz ve öngörülemez nitelikli ifadeler olduğu söylenemez. Nitekim bu “irtibat ve iltisak” ibareleri uygulamada Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve E.2018/89, K.2019/84 sayılı kararında belirtildiği gibi yargı içtihatları ile somutlaşmıştır.

Terör eylemlerinin millî güvenliği ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef aldığı gözetildiğinde terör örgütlerine iltisaki yahut bunlarla irtibatı olup olmadığının güvenlik soruşturması kapsamında araştırılması anayasadaki sınırlama sebeplerine uygun olarak meşru bir şekilde öngörülmektedir. Ayrıca kamu hizmetlerinin gerçeğe uygun, doğru ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi, söz konusu hizmetlere ilişkin güvenilirliğin sağlanması kamu görevlilerinin anayasal sistem dışında başka yapı ve oluşumlarla irtibat ve iltisak içinde olmarnalarım da zorunlu kılmaktadır.

Diğer taraftan Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bildirimin kural olarak ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu olmayan bu veriler otomatik sonuç doğurmamaktadır. Değerlendirme komisyonlarınca kişi hakkındaki veriler nesnel ve gerekçeli olarak yazılı bir şekilde değerlendirmeye tabi olmaktadır. Bu hususta yapılan tüm işlemler her zaman idarenin denetimi altında olduğu gibi icrai, kesin yürütülebilir bir idari işleme dönüştüğü anda da yargısal denetime açık hale gelmektedir. Tüm bunlar gözetildiğinde getirilen kural, amaca uygun, sımrlama sebebine bağlı ve ölçülüdür.

Maddede belirtilen yerinden araştırına, değişen şartlara göre farklı usul ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak yerinde yapılacak araştırma, güvenlik soruşturmasında amaçlanan nedene bağlı olarak kişi hakkında doğrulanabilir ve güncel bilgi edinimine imkân sağlayacak, husumet, kin, garez gibi saiklerle verilebilecek bilgileri ayıklamaya imkan tamyan denetime elverişli araçlarla yapılacaktır. Ayrıca yerinden araştırma, eğer kişinin görevine yansıyacak hususlar açısından bir gereklilik taşıyorsa başvurulacak bir yöntemdir. Bu gereklilik kişinin kendisi ve kapsama dâhil yakınları açısından ayrı ayrı tespit edilir. Yakınları yönünden böyle bir gereklilik bulunmadığı hallerde yakınları hakkında mevcut kayıtlar üzerinden araştırma tamamlamr.

Güvenlik soruşturrnası ve arşiv araştırmasımn Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafindan yapılması düzenlenmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hukuka uygun şekilde yapılabilmesi için gerekli sınırlama ve önlemlere yer verilmiş, bunu sağlamak için tedbirlerin alınması zorunlu tutulmuştur. Bu sınırlama, önlem ve tedbirlerin uygulaması ilgili merciler tarafindan disiplin ve ceza hukuku hükümlerine göre takip edilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler ancak kendilerine iletilen taleple sımrlı olarak bilgi ve belgeye erişmeye yetkili olacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırınasını yürüten birimlerin diğer kurum ve kuruluşlarda var olan taleple ilgili bilgi ve belgelere erişimleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının makul sürelerde tamamlanabilmesi için büyük öneme sahiptir. Nitekim kamu hizmetlerinde değişkenlik ilkesi var olan bir kamu hizmetinin yeni gelişmelere göre yeniden uyarlanmasını gerektinnekte, bu ise idareyi uyarlanmış kamu hizmetlerinin gerektirdiği kamu personellerini gecikmeden istihdam etmeye mecbur bırakabilmektedir. Hem bu açıdan hem de kamuya personel alımının makul sürelerde tamamlanabilir olması için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının makul sürelerde tamamlanmasında kamu yararı bulunmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yürütecek birimlerde yetkilendirilmiş görevlilerin hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerle ilgili elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında sorgulama yapması, log kayıtlarım değiştirip silmesi ve elde edilen bilgileri paylaşması yasaklanmaktadır. Ayrıca görevi gereği kişisel bilgi veya belgelere vakıf olmuş olsa dahi bunların yetkisiz kişilerle paylaşılması veya basın ve yayın kuruluşları gibi iletişim kanallarına verilmesi yasaklanmaktadır.

Bunlara aykırı davranılması durumunda ise Kanunun I I inci maddesinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca bunlar için 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun başta olmak üzere sıkı disiplin hükümleri de bulunmaktadır. Netice itibariyle, verilere ulaşacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yürüten kamu görevlilerinin bu kapsamdaki sorumluluklarımn, verinin bulunduğu yerdeki kamu görevlilerinin sorumluluklarından daha az olmadığından veri güvenliğinin sağlanmasında bir zafiyet oluşmayacaktır.

Güvenlik soruştuması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği üç kişiden az olmarnak üzere kurulacak değerlendirme komisyonu marifetiyle yapılması düzenlenmektedir. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, elde ettikleri olgusal verileri herhangi bir yorum eklemeksizin komisyona iletecektir. Komisyon, yapacağı değerlendirmeyi atamaya yetkili amire nesnel, gerekçeli ve yazılı olarak sunacak ve bu bilgiler mahkemeler tarafindan talep edildiğinde mahkemeye gönderilecektir. Bu şekilde tarafsız ve adil bir değerlendirme sürecinin tesisi amaçlanmıştır.

Madde ile değerlendirme komisyonlarının yapısına ilişkin temel esaslar belirlenmiş her bir kurum ve kuruluşun kendi şartlarına göre daha uygun bir örgütlenme ile çalışma usul ve esaslarım oluşturabilmesini teminen değerlendinne komisyonlarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle çizilmesi uygun bulunmuştur. Nitekim Anayasanın 106 ncı maddesine göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlanmn kurulmasının Cumhurbaşkanlığı karamamesiyle düzenleneceği ve 123 üncü maddesine göre kamu tüzelkişiliğinin kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacağı açıkça düzenlenmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapan birimler kişinin memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak olgusal verileri yorum içermeden değerlendirrne komisyonuna aktaracak, komisyon kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırınasının olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesine ilişkin nihai karar atamaya yetkili amir tarafindan verilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması esasında atama öncesine ilişkin bir hazırlık işlemi olup idari işlem teorisine göre tek başına icrai niteliği haiz değildir. Dava edilebilmesi ancak atama kararına etkisi oranında ve atama kararının davaya konu olmasıyla mümkündür. Bununla birlikte mahkeme tarafindan atama işleminin yargısal denetiminde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin değerlendirmelerin de talep edilebileceği gözetilerek komisyonun raporlamasının ilgili makama yazılı olarak yapılması sağlanarak yargısal denetime açık keyfilikten uzak bir yapı kurulmuştur.

Anayasamn 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklar düzenlenmiştir. İkinci fıkra ile kişiye doğru ve güncel olmayan bilgilerini düzeltme hakkı veren ilkeye yer verilmiş, elde edilecek verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması öngörülmüştür.

Maddeye göre hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruştunnası yapılan kişi, millî savunma, millî güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbarat faaliyetleri kapsamında elde edilen bilgiler hariç olmak üzere kişisel verileri hakkında bilgilendirilecek, bu verilere erişebilecek, bunların düzeltilebilmesini ve silinmesini talep edebilecektir. Bu veriler sadece işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafindan yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi Kanunun istisna hükümleri arasında sayılmıştır. Anılan bu düzenlemeye uygun olarak Kanunda da, millî savunma, millî güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbarat faaliyetleri kapsamında elde edilen bilgilerin kişiye verilmeyeceği öngörülmüştür.

Kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamaya yönelik önlemler düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırınası işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulması kurala bağlanmıştır. Buna göre, güvenlik soruştunnası ve arşiv araştırmasına konu her tür bilgi ve belgenin “gizlilik derecesinin” belirlenip buna uygun koruma sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan bilgi ve belgelerin bilmesi gerekenlerin dışında başkasına verilmesi ve açıklanması ile verilerin amacı dışında işlenip aktarılması yasaklanmıştır. Bu kapsamda alınan tedbirlere uymayı sağlamak üzere cezai ve idari yaptırımlar öngörülmüştür.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde elde edilen kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine dair hükümler düzenlenmektedir. Silme ve yok etme işlemi bağlayıcı bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Ancak istihbari faaliyetler kapsamındaki veriler silme ve yok etme işlemlerinin dışında tutulmuştur. Aynca işleme karşı dava açılması durumunda hüküm kesinleşinceye kadar silme ve yok etme süreci ertelenecektir.

Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili işlenen suç ve kabahatlerde uygulanacak kanun hükümlerine atıf yapılmıştır. Böylece verilerin amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için caydırıcılık da getirilmiştir. Bununla birlikte 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun başta olmak üzere kamu görevlilerinin tabi olduğu sıkı disiplin hükümleri de bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle ilgili düzenleme yapılmıştır. Kanunda gerekli tüm konularda genel çerçeve çizilmiş, bunların uygulanmasının sağlanmasına ilişkin hükümlerin belirlenmesi Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu kapsamda Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, gizlilik dereceli birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak birimler ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşu, değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmıştır. Böylece uygulamada ortaya çıkan güncel değişikliklere idare tarafından hızlı ve esnek bir şekilde uyum sağlanabilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir