İşçi Alacak ve Tazminatları

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurularına ilişkin SGK işlemleri

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurularına ilişkin SGK işlemleri;

14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Yasa ile Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumun Görevi Başlıklı 5. maddesi; “(1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumuna, Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili olarak kendilerine yapılan başvurular neticesinde;

– Gönderme Kararı,- Bilgi-Belge İstenme,- Tavsiye Kararı,- Ret Kararı, şeklinde SGK’ya çok sayıda yazı gelmektedir. Bu yazıların SGK adına cevaplanma süreçleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir;

I- Gönderme Kararları

İlgililerin idari yolları tüketmeden Kamu Denetçiliği Kurumuna doğrudan şikayette bulunması sebebiyle işleme alınamayıp gereği için Kurumumuza yönlendirilen başvuruları içermektedir.

Bu kapsamda; Gönderme Kararları; Strateji Geliştirme Başkanlığınca ilgili merkez birimine yönlendirilecek ve yönlendirilen merkez birimince başvuru sahibine doğrudan cevap verilecektir.

Sadece taşra teşkilatını ya da merkez birimiyle beraber taşra teşkilatını da ilgilendiren Gönderme Kararları, Strateji Geliştirme Başkanlığınca, başvuru konusuna göre ilgili birime gönderilecek, ilgili birim tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak başvuru sahibine birim amiri ya da yetkilendireceği personel tarafından ivedilikle cevap verilecektir.

II- Bilgi ve Belge İstenme Yazıları

Bu kapsamda;Şikayetçinin idari yollar tüketildikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularını içermektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Bilgi ve Belge İstenmesi başlıklı 18. maddesi; “(1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci soruşturma açar.

(2) Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir.” hükmünü amirdir.

Bilgi ve Belge İstenme yazıları, Strateji Geliştirme Başkanlığınca ilgili merkez birimine yönlendirilecek, konusu tek bir merkez birimini ilgilendiren Bilgi Belge İstenme yazıları için yönlendirilen merkez birimince gerekli cevap oluşturularak; birim amirinin onayı ile Kuruma tebliğ edildiği tarihten (genel evrak giriş tarihinden) itibaren en geç otuz gün içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderilecektir.

Konusu birden fazla merkez birimini ilgilendiren Bilgi Belge İstenmesi yazıları Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından birimlere yönlendirilecek, yönlendirilen merkez birimlerinden gelen cevabi yazı ve belgeler ilgili birim amirinin imzası ile Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecek olup, birimlerden gelen bilgi ve belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından derlenerek Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderilecektir.

Merkez birimleri, başvuruyla ilgili taşra birimlerinden bilgi ya da belge gerekmesi halinde bunları taşra birimlerinden temin edeceklerdir.

Konuya ilişkin dosyanın bulunduğu birim ve ünitelerce bilgi ve belge istenilen konuya dair şayet yasal yollara (yargı yolu) başvurulmuş ise ayrıca bu hususla ilgili bilgi ve belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

III- Tavsiye Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumunun Tavsiye kararlarında belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ilgili merkez birimi ya tesis edilen işlemi ifade eden ya da bu tavsiye kararına uyulamaması durumunda ise gerekçesini içeren cevabi yazıyı, Kuruma tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunduğu Kurum Başkan Yardımcısının onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirecektir.

IV- Ret Kararı

Ret Kararı, sonuç ile ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumunca bilgi vermek için gönderilen yazı olup dosyasına konulmak üzere bu yazılar ilgili birimlere Strateji Geliştirme Başkanlığınca yönlendirilecektir.

V- Diğer Hususlar

Ayrıca merkez ve taşra birimleri, koordinasyon gerektiren yazılarda, koordinasyonu sağlayacak birime yazının kendilerine geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde cevabi yazılarını göndereceklerdir.

Kamu Denetçiliği Kurumundan Kurumumuza gelen Bilgi-Belge İsteme yazıları için EK-1’deki tabloyu ve Tavsiye Kararları ile ilgili cevaplanan ya da cevaplanamayan yazıların sayısal verilerini içeren istatistiki bilgilerin ise EK-2’deki tabloya uygun olarak doldurup her ayın son gününü takiben en geç üç iş günü içinde Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden elektronik ortamda Strateji Geliştirme Başkanlığına göndereceklerdir. DYS’yi kullanmayan birimler ise aynı tabloları Kurum resmi elektronik posta ortamında, her ayın son gününü takiben en geç üç iş günü içinde Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermektedirler.

Paylaşabilirsiniz

3 thoughts on “Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurularına ilişkin SGK işlemleri

  1. sayın büyük lerim öncélikle saygılarımı sunarım
    …………….çalışmakdayım fakat .30 işçinin sigortası .4.gün olarak yatıyo .ve bizler şikayetçiyiz . siz büyüklerimizden yartım ve denetim görevlinin gelmesini arz ederiz ….

    1. Merhaba bulunduğun ilin SGK İl Müdürlüğüne durumunu özetleyen yazılı bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir