SGK Emeklilik

Emekli aylıklarının alt sınırları belirlendi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4. maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1’inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Güncelleme katsayısı; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01.01.2022, kamu sektörü için 15.01.2022 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2021 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2021 yılı yıllık TÜFE oranının) % 36,08 olması nedeniyle, Nisan/2022 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1,3608 olarak dikkate alınacaktır.

2)    5510 sayılı Kanunun 55’inci ve geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2021/Temmuz-Aralık süresi TÜFE oranı %25,47 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2022 yılı Ocak ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI 2021/TEMMUZ 2022/OCAK 2022/OCAK
  AYLIĞI ARTIŞ ORANI AYLIĞI
  (TL) (%) (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.523,31 1,2547 3.166,00
%80 2.108,39 1,2547 2.645,40
%60 1.543,94 1,2547 1.937,18
%30 772,00 1,2547 968,63
%45 1.157,96 1,2547 1.452,89

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.____

AYLIĞIN ORANI 2021/TEMMUZ 2022/OCAK 2022/OCAK
  AYLIĞI ARTIŞ ORANI AYLIĞI
  (TL) (%) (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.523,31 1,2547 3.166,00
%80 2.105,27 1,2547 2.641,48
%60 1.542,87 1,2547 1.935,84
%30 771,49 1,2547 967,99
%45 1.157,19 1,2547 1.451,93

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI 2021/TEMMUZ 2022/OCAK 2022/OCAK
  AYLIĞI ARTIŞ ORANI AYLIĞI
  (TL) (%) (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 1.555,75 1,2547 1.952,00
%80 1.244,58 1,2547 1.561,57
%60 933,39 1,2547 1.171,12
%30 466,74 1,2547 585,62
%45 700,12 1,2547 878,44

d) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

01.01.2022 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 166,80 TL olduğundan alt sınır geliri: 166,80 x 30 x % 35 = 1.751,40 TL’dir.

GELİRİN ORANI 01/01/2022 GELİRİ (TL) 2022/OCAK ARTIŞ ORANI (%) 2022/OCAK ÖDEME DÖNEMİ GELİRİ (TL)
Sigortalı alt sınır geliri 1.357,93 1,2547 1.703,79
%80 1.086,34 1,2547 1.363,03
%60 814,76 1,2547 1.022,28
%30 407,38 1,2547 511,14
%45 611,07 1,2547 766,71

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

– 2022/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 166,80 x 30 x % 85 = 4.253,40 TL’den,

az olmayacaktır.

3)    Günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları;

4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret; 16 yaşından küçükler ve büyükler için 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında günlük 166,80 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük olanlarda dahil olmak üzere 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 166,80 TL, üst sınırı ise asgari günlük kazancın 7,5 katı olan 1.251,00 TL’dir.

Diğer taraftan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 83,40 TL olarak uygulanacaktır.

2022 yılında özel ve kamu sektörü için asgari ve azami yıllık kazançlar ise;

Son çalıştığı kurum kamu ve özel sektör olup malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2022 yılı prime esas kazanç alt sınırı 60.048,00 TL, üst sınırı 450.360,00 TL olarak dikkate alınacaktır.

4)   01.01.2022-30.06.2022 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,235445 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

– 2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya

geliri;

–    2.207,93 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

–    2.207,93 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

5)    2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri;

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

  •    %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;
  •   1/1/2022-30/6/2022 süresi için, 5253 x 0,235445 = 1.236,79 TL’nin,
  •  % 40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olanlara ise,
  •   1/1/2022-30/6/2022 süresi için, 3502 x 0,235445 = 824,53 TL’nin,

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması gerekmektedir.

6)    Belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,

Memur maaş katsayısının 01.01.2022-30.06.2022 süresi için 0,235445 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

–    01.01.2022-30.06.2022 süresi için,

SEÇİMLE GELEN BAŞKANLAR MAKAM TAZMİNATI TEMSİL TAZMİNATI GÖREV TAZMİNATI
Büyükşehir Belediye Başkanları 7000 x 0,235445 = 1.648,12 17000 x 0,235445= 4.002,57  
İl Belediye Başkanları 6000 x 0,235445 = 1.412,67   15000 x 0,235445 = 3.531,68
İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk. 3000 x 0,235445 = 706,34   9000 x 0,235445 = 2.119,01
Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk) 1500 x 0,235445 = 353,17   7500 x 0,235445 = 1.765,84

7) Vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2022 yılı için ödenecek bakım ücreti miktarı;

Net asgari ücret: 4.253,40 TL.

Bakım ücreti: 4.253,40 TL x 2 = 8.506,80 TL olacaktır.

8)    5510 sayılı Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında, 8.2.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 2.500,00 TL’den (ek ödemesiz 2.403,85) az olamayacağı öngörüldüğünden, bu kapsama giren aylıklar 2022 Ocak ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenecektir.

9)    2022 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklara uygulanacak alt sınır aylıklarının 4/1-(a) kapsamında bağlanan aylıklar için 902,07 TL, 2925 sayılı Kanuna göre 676,94 TL, 4/1-(b) kapsamında bağlanan aylıklar için 878,08 TL, 2926 sayılı Kanuna göre 759,49 TL olarak esas alınması gerekmektedir.

10.Cenaze ödeneği;

2022 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 1.250,00 TL’dir.

11)    2022 yılı ilk dönem için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 3,685180 olacaktır.

12)    4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulaması;

2330 sayılı Kanuna ve 667 KHK’ya göre ödenen aylıklarda dosyadaki ilk gelir/aylık başlangıç tarihi 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir