Genel

Danıştay Kararı sonrası SGK'nın yeni uygulaması

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.2013/8369 sayılı kararına ilişkin duyuru 08/04/2015 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu duyurunun; “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi EK-4/F” 36. Maddesine ilişkin uygulama; 10/04/2015 tarihinden başlayarak aşağıda yer aldığı şekilde yürütülmektedir.

36. Kollajen (Yalnızca dekübitis yaralarında; [bası yaralarının (Grade 1-2 ) tedavisinde(aynı yara için en çok bir kez 3 hafta süre ile) ve cerrahi yapılamayacak durumda olan hastalarda (ileri derecede kronik rahatsızlığı olan hastalar ve anestezi açısından risk grubu olarak ASA 3 ve üzerinde olan hastalar)] genel cerrahi, plastik cerrahi, cildiye ve ortopedi uzmanlarından en az ikisinin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce birer aylık dozda reçetelenir. Üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerindeki geriatri uzmanı tarafından yukarıda tanımlanan hastalık grubundaki 65 yaş ve üstü hastalara; en az birinin geriatri uzman hekimi olması koşuluyla, genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi veya cildiye uzman hekimlerinden ikisinin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde bu rapora dayanılarak bu hekimlerce birer aylık dozda reçetelenir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir