SGK İşveren Rehberi

Aylık prim ve hizmet belgesinde “hak edilen ücret” ve “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak”lar nasıl gösterilecek?

5510 s.Kanununun 17. maddesinin 3.fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunun 4/1-a gereği sigortalı sayılanlara verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük […]