İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu iş sağlığı ve güvenliği cezası uygulanmamaktadır

23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanunun 26. Maddesi değiştirilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu kanunun uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar Müşavirliğimizin 08.06.2015 tarih ve 20841 sayılı yazısı ile belirlenmiş olup talimat olarak Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine gönderilmiştir.
Söz konusu talimat ekte gönderilmektedir.

Buna göre; 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin eski halinde yer alan “25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası,” ibaresi madde metninden çıkarılmış olup, maddede belirtilen fiil kabahat olmaktan çıkarılmış olup, ceza hukukunun “derhal uygulama” ilkesi gereğince kabahat olmaktan çıkarılan fiil nedeni kanunun yürürlük tarihi olan 23.04.2015’ ten önce işlenmiş olsa dahi idari para cezası verilmeyeceği tabiidir.
Ayrıca Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 23.04.2015 tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 26. maddesine göre idari para cezası verilmiş ve kesinleşmiş olsa dahi yerine getirilemeyeceğinden;

a) Söz konusu fiile ilişkin il müdürlüğünce idari para cezası verilmiş, ilgilisine tebliğ edilmiş ve idari para cezasına itiraz edilmiş ise kanun gereği idari para cezası kaldırılacak ve durum davaya bakmakla görevli avukata bildirilecektir. Buna ilişkin olarak bildirim yapılan Kurum avukatı tarafından mahkemeye beyanda bulunulması,

b) Söz konusu fiile ilişkin il müdürlüğünce idari para cezası verilmiş ve ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş ise, tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.
– Bu kapsamda verilmiş ve tahsili için tarafınıza gönderilmiş icra takibine henüz başlanmamış idari para cezaları için Kurum avukatları tarafından icra takibine başlanmaması, İl Müdürlüğüne iade edilmesi,
– İcra takibine başlanmış idari para cezaları için Kurum avukatları tarafından icra takibine
devam edilmemesi, durumun İl Müdürlüğüne bildirilmesi

KARARLAŞTIRLMIŞTIR. ÇSGB

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir