Dernekler Rehberi

10. Kalkınma Planı doğrultusunda SGK ile ilgili hangi çalışmalar yapıldı

10. Kalkınma PlanıTBMM Genel Kurulunda onaylanarak 06/07/2013 tarihli ve 28.699 mükerrer s. R.G.’de yayımlanmıştır. Sosyal Güvenlik alanında bir durum analizi olarak;

  1. Reform çalışmaları çerçevesinde sistemin kapsamı genişletilmiş,
  2. kaliteli hizmet sunumunun ve sürdürülebilirliğinin temini yönünde ilerlemeler sağlanmış,
  3. GSS sistemi oluşturulmuş ve nüfusun tamamına yakını kapsama alınmış,
  4. kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında toplumsal bilinç artırılmış ve fiili denetim faaliyetleri yaygınlaştırılmış,
  5. bireysel emeklilik sistemi teşvikleri yeniden düzenlenmiş, vergi teşviki yerine devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.

Gerçekleştirilen düzenlemelerin etkisiyle 2006 yılında % 77,9 olan sigortalı nüfus oranı 2012 yılı sonu itibarıyla % 82,8’e ulaşmış, % 47 olan kayıt dışı istihdam oranı ise 2012 yılında % 39’a gerilemiştir. Sosyal sigorta sisteminde;

  1. Aktif-pasif oranının düşüklüğü,
  2. nüfusun giderek yaşlanması,
  3. kayıt dışı istihdamın yaygınlığı

sistemin mali sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca kayıt dışılık nedeniyle çalışanlar emeklilik dönemi güvencesinden mahrum kalmaktadır. Yapılan plan çalışmasıyla, sosyal güvenlik reformunun kararlılıkla uygulanması ve sistemin aktüeryal dengesini bozucu uygulamalardan kaçınılması suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapılacak bütçe transferinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının %4’e düşürülmesi hedeflenmektedir.

Kalkınma Planının “Kamuda Stratejik Yönetim” başlıklı kısmında, “Kamu idareleri tarafından orta vadeli amaç ve hedeflerin somutlaştırılarak faaliyetlerin bu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, bütçelendirildiği, uygulandığı ve performansının ölçüldüğü stratejik yönetim döngüsünün temel araçları olan stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporlarının yaygınlaştırılma süreci tamamlanmış ve stratejik yönetim yaklaşımının yerleşmesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.” denilmekte olup uygulanma ve sürdürülebilir olma özelliklerinin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanun gereğince Kurumumuzun 2015-2019 dönemi için hazırlanan Stratejik Planı, Bakanlık Makamınca 04/07/2014 tarihinde onaylanmış ve 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 01/11/2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimler neticesinde 24/11/2015 tarihinde 64.Hükümetin kurulması sonucunda 23/02/2016 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile Kurumumuzun 2015-2019 dönemi Stratejik Planının 2017-2019 yılları için güncellenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda mevcut yapı dikkate alınarak 2015- 2019 dönemi Stratejik Planı, 2017-2019 dönemi için güncelleme çalışmaları tamamlanmış ve güncellenen plan metni 26/12/2016 tarihinde Bakanlık Makam Oluruna sunulmuştur.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir