Çalışan İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

Yeni kıdem tazminatı tavanı belirlendi

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde, toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarının, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer yandan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 4. maddesinin beşinci  fıkrasında, “ Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.” denilmektedir.

        
Ayrıca, 30/06/1989 tarihli, 20211 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK ile devlet memurlarına ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında, gösterge ve ek gösterge miktarlarının yanında memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı göstergelerinin de dikkate alınacağı öngörülmüştür.

        
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga ek 70. maddesinde, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarı ile, özel hizmet tazminatı ve benzeri tazminatlarla ödenekler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet Memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının %4’üne tekabül eden miktarın emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulacağı ve bu tutarların bu Kanun’un 41. maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malullük, vazife mamullüğü, dul ve yetim aylıklarının; ek 20. maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edileceği belirtilmiş, bu miktar 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1. maddesi ile 01/01/2000 tarihinden itibaren % 200’e çıkarılmıştır.

        
Bakanlar Kurulu’nun, 05/07/2011 tarihli ve 27985 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 03/07/2011 tarihli  ve 2011/2022 sayılı Kararı  ile Maliye Bakanlığının 08/07/2011 tarihli ve 8995 sayılı Genelgesine göre, 01/07/2011 tarihinden itibaren aylık katsayısının 0,06446, taban aylığı katsayısının ise 0,86251 olarak uygulanacağı öngörülmüştür.
Buna göre, en yüksek Devlet Memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinin tutarı 01/07/2011 tarihinden itibaren;
(Gösterge + Ek Gösterge x Aylık Katsayı) + (Gösterge + Ek Gösterge x Aylık Katsayı x %200) + (Memuriyet Taban Aylığı Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı) + (Kıdem Aylığı Göstergesi x Aylık Katsayı) = (1500 +8000 x 0,06446) + (1500 + 8000 x 0,06446 x  %200) + (1000 x 0,86251) + (500 x 0,06446)= 612,37 + 1.224,74 + 862,51 +32,23 = 2.731,85 TL olarak dikkate alınacağından;

 01/07/2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı da; 2.731,85 TL olmuştur. (ÇSGB)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir