SGK İşveren Rehberi

Tecil ve taksitlendirilmiş olan borçlar yeniden yapılandırılır mı?

GİRİŞ: Torba (6111 s.) Kanunun 20. maddesinin 1. f.da, “22.02.2006 tarihli ve 5458 s.  Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında K. hükümlerine göre yapılandırmaları devam edenler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 s. K. ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, kapsama giren borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariyle devam ediyor (bozma koşuluna girmemiş) olması halinde, yeniden yapılandırmaya esas alacak tutarı, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, borçları, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği, gerek taksit ödeme yükümlülükleri, gerekse cari ay primleri yönünden icra servislerince kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;

– Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde, gerekli bozma işlemi yapılarak kapsama giren bakiye alacak asıllarına,

– Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına,

6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı belirlenmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan borçlara ilişkin tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariyle devam ediyor olması halinde, öncelikle devam eden tecil ve taksitlendirme işleminin icra servislerince durdurulması gerekmektedir. Tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi, işveren sistemi ana menüden 4-4-14 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle YAPILANDIRMA İÇİN 48. MADDE DURDURMA TARİHİ GİRİŞ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır.

Örnek 1- (K) Limited şirketi aleyhine 2008/Ocak, şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta prim borçlarından dolayı 2008/98934 nolu dosya ile icra takibine geçildiği, bahse konu işverenin 19.08.2010 tarihi itibariyle tecil ve taksitlendirme talebinde bulunduğu, tecil ve taksite konu olan borçların 19.08.2010 tarihi itibariyle,

2008/Ocak ayı borç aslı             : 4.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.469,62 TL

2008/şubat ayı borç aslı            : 4.000,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.115,71 TL

2008/Mart ayı borç aslı             : 3.000,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.525,69 TL

Nisan ayı borç aslı                     : 3.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.706,56 TL

TOPLAM                                    : 22.817,58 TL

olduğu, söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden aşağıda belirtildiği şekilde,

 

Taksit No Tecil Faizine Konu Borç Tecil Faizi Taksit Tutarı Son Ödeme Tarihi
1 1.521,76 1.521,76 19.08.2010
2 1.521,13 15,72 1.536,85 17.09.2010
3 1.521,13 31,44 1.552,57 20.10.2010
4 1.521,13 46,65 1.567,78 19.11.2010
5 1.521,13 62,37 1.583,50 20.12.2010
6 1.521,13 78,08 1.599,22 20.01.2011
7 1.521,13 92,28 1.613,41 17.02.2011
8 1.521,13 108,00 1.629,13 18.03.2011
9 1.521,13 123,21 1.644,34 19.04.2011
10 1.521,13 138,93 1.660,06 20.05.2011
11 1.521,13 154,14 1.675,27 17.06.2011
12 1.521,13 169,86 1.690,99 20.07.2011
13 1.521,13 185,58 1.706,71 19.08.2011
14 1.521,13 200,79 1.721,92 19.09.2011
15 1.521,13 216,51 1.737,64 20.10.2011
Toplam 22.817,58 1.623,56 24.441,15  

Onbeş eşit taksite bölündüğü ve anılan işveren tarafından ilk yedi taksit ödendikten sonra 17.03.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, ödenen yedi taksitin tecile konu taksit toplamı olan 10.648,54 TL (tahsil edilen tecil faizleri hariç);

2008/Ocak ayı borç aslına         : 4.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.469,62 TL

2008/şubat ayı borç aslına        : 2.406,19 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.272,73 TL olarak mahsup edilecektir.

Bu durumda yeniden yapılandırma kapsamına;

2008/şubat ayı için                     : 4.000,00 – 2.406,19 = 1.593,81 TL

2008/Mart ayı için                      : 3.000,00 TL

2008/Nisan ayı için ise              : 3.500,00 TL alacak aslı ile bu tutarlara 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE hesaplaması sonucunda bulunan tutar dahil edilecektir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borcun içinde, hem yeniden yapılandırma kapsamına giren, hem de girmeyen dönemlerin bulunması halinde, tecile konu taksitlerden kapsama giren alacaklar belirlenerek, yeniden yapılandırma kapsamına sadece bu alacaklar dahil edilecektir. Yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen dönemlere ilişkin alacaklar ise tecil ve taksitlendirme işlemleri bozulmadan, kalan taksit sayısına bölünecek ve yeni bir ödeme planı oluşturularak tecil ve taksitlendirme devam ettirilecektir.

Bunun için öncelikle, devam eden tecil ve taksitlendirme işlemi işveren sistemi ana menüden 4-4-14 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen YAPILANDIRMA İÇİN 48. MADDE DURDURMA TARİHİ GİRİŞ ekranı vasıtasıyla durdurularak, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların yapılandırılmasının ardından, yapılandırmaya girmeyen dönemlerin ödeme planı, 4-4-15 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle DURDURULAN TAKSİT PLANI İÇİN DOSYA SEÇİMİ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır.

Öte yandan, borçları 5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olan ve taksit ödeme yükümlülükleri devam eden spor kulüpleri, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden yapılandırılabilecektir. Bu durumda, 5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemi devam eden spor kulübünün, tecil ve taksite konu kalan taksitlerin ilişkin olduğu alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına anılan Kanuna göre hesaplanacak faiz tutarı ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırmaya esas tutar hesaplanacaktır.

5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemleri manuel ortamda yapıldığından, bu borçların yeniden yapılandırma işlemleri de yine manuel ortamda yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir