SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Tüm kamu kurum ve kuruluşları SGK’nın bu işlemlerine dikkat

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin alacakların on-line banka kanalıyla tahsiline 1/1/2005 tarihinden itibaren geçilmiştir. Bu tarihten önce yapılan tahsilatların off-line olarak yapılması nedeniyle sigorta primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi tahsilatları kullanıcılar tarafından aktarılmıştır. Bu aktarımlar sırasında tahsil edilen paraların […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borçları ilgili itiraz, zamanaşımı, borcu yoktur, icra ve diğer yeni uygulamalar

SGK’nın değişen mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen yeni uygulamalar söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Zamanaşımını kesen sebepler 6183 sayılı Kanunun 103. maddesinde, durduran sebepler ise 6183 sayılı Kanunun 104. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun […]

SGK İşveren Rehberi

Asgari ücret desteğinin şartları, ödenmesi, hesaplanması

I.GİRİŞ: 27.3.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 73. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 75. madde eklenmiştir. Yine, anılan maddede 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için uygulanacak olan asgari ücret destek tutarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup; 20.6.2018 tarihli […]

SGK İşveren Rehberi

SGK, Kabul edecek

2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesine ilişkin çok sayıda okuyucumuzdan gelen soruların cevabı nihayet bizim cevapladığımız doğrultuda SGK resmi olarak kabul ettiğini açıkladı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 72 nci maddesine göre 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup […]

Genel SGK İşveren Rehberi

SGK ile mahsuplaşırken bu değişikliğe dikkat

SGK uygulama yasasına göre; Prim borçları kalma değer vergisi iade alacağından mahsubu sureliyle de ödenebilir. Bu takdirde kalma değer \ergisi iade hakkı sahihi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlan için de mahsup talep edebilmektedir. Diğer yandan bu İşverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim […]