SGK İşveren Rehberi

SGK yükümlülükleri ve uygulanmakta olan idari para cezaları

SGK idari para cezaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda aşağıda yer verilen yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde aynı Kanunun 102.Maddesine göre uygulanmaktadır. SGK  idari para cezaları 4857 s.İş Kanuna göre 16 yaşından büyük işçiler için öngörülen asgari ücret esas alınarak işlenen fiillere göre uygulanmaktadır.  

İ.P.C KANUN HÜKMÜ YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ VERİLECEK İ.P.C TUTARI
102/1-a-1  5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta ortamında bildirilmesi gerektiği halde bildirilmemesi 1- Sigortalıyı işe başlatmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi yada
e-sigorta ortamında gönderilmemesi
2- 60 ncı madde kapsamında 1 ay içersinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi vermekle yükümlü oldukları halde anılan bildirgenin verilmemesi
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için A.Ü
102/1-a-2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için A.Üx2
102/1-a-3 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içersinde tekrarlanması   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için A.Üx5
102/1-b  5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü 1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri A.Üx3
2- Diğer defterleri tutan işyerleri A.Üx2
3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri A.Ü
102/1-c-1,2  Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,  Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi  yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir fiil için;
1- Belgenin asıl olması halinde A.Üx2’yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/5
2- Belgenin ek olması halinde, A.Üx2’yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/8
102/1-c-3  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü A.Üx2’yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/2
102/1-c-4 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun kontrolle görevli memurlarınca tespit edilmesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın A.Üx2
102/1-d Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca Re’sen düzenlemesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için A.Üx2
102/1-e İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi, Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün 1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, A.Üx12
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için A.Üx 6
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, A.Üx3
102/1-e-4 İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması, Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması 1-Yeni işyerlerinde işin başladığı tarihten önceki gün
2- Devam eden işyerlerinde, defterin kullanılacağı yıldan önceki yılın son günü
Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2
102/1-e-4  İşyerine ait defterlerin bilanço esasına göre tutulması gerekirken işletme hesabını esasına göre tutulmuş olması, Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması Bilanço esasına göre tutması gereken defterin yasal tasdik süresinin son günü Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2
102/1-e-4 İbraz edilen defter ve belgelerin spek tutarlarının belirlenmesine imkan vermeyecek şekilde usulsüz ve noksan tutulması yada hesap defterlerine sigortalıya yapılan ödemelerin  işlenmemiş olması Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması İlişkin olduğu ayın son günü Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2
102/1-e-5 İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması,  Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması Ücret tediye bordrosunun İlişkin olduğu ayın son günü Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için     A.Ü / 2
102/1-f Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde Bir aylık sürenin son günü A.Üx2
102/1-f Kurumca onaylanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde asılı tutulmaması Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin son gününe kadar Müteakip belgenin verilmesi gereken son gün A.Üx2
102/1-g Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi (Sadece 4/1-b sigortalıları için)  en geç on gün içersinde on günlük sürenin son günü A.Ü
102/1-g Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi en geç onbeş işgünü içersinde onbeş günlük sürenin son günü A.Ü
102/1-g 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi, İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 inci gün A.Ü
102/1-g Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi     Her bir sigortalı başına A.Ü/10
102/1-h 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan  bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi, on günlük sürenin son günü Her bir bildirim yükümlülüğü için A.Ü
102/1-h Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi 1 aylık sürenin son günü Her bir bildirim
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir