SGK İşveren Rehberi

POS fişleri fatura yerine geçer mi?

Serbest meslek faaliyeti icra eden diş hekimleri işyerlerinde fatura yerine kredi kartı okuyucu cihazlardan düzenlemiş oldukları pos fişlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4.maddesinin (b) bendinde yer alan fatura ve fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddütler oluşmaktadır.www.isakarakas.com

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 379 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin[1] 2 nolu bendinde, “Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin son fıkrasında Maliye Bakanlığının düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.www.isakarakas.com

Anılan Kanunun Mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendinde de Maliye Bakanlığının, tutulması veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya; 6 numaralı bendinde ise vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu hükümlerle Bakanlığa tanınan yetkilere dayanılarak, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), işyerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bu çerçevede, SGK, hekimlerce (diş hekimleri) düzenlenen POS fişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4. maddesinin (b) bendinde yer alan fatura ve fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmesi yönünde görüş belirtilmiştir.www.isakarakas.com


[1]           05.01.2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir