Muhasebe Rehberi

İşçilerin kimliklerini bildirmeyene ceza var!

Kimlik Bildirim Kanunu’na göre özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi gerekiyor. Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş – ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsü’ne, talebi halinde vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir. Sorumlu işleticinin kimliği, o tesis açılmadan önce, sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı tarafından iki örnek İşletici Kimlik Bildirme Belgesi’ne yazılır ve bu belgeler en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde durumun 24 saat içinde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

23.01.2008 tarihinden itibaren 1774 sayılı Kanuna göre, kimlik bildirimlerinin ve işleticilerinin uygun bir şekilde bildirimleri yapmamaları halinde yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenler 250, 00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca 1774 sayılı Kanun’da belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir.

Yine idarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte kanunda bildirim yapma zorunluluğu bulunan işyerlerinin, özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinden Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek olanlar, tespit ve ilan tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara 10 bin TL idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.

1774 sayılı Kanun kapsamında olan işyerlerinde sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilmektedir. SGK tarafından bu bildirimler kontrol edilerek, sigortasız çalıştırılan kişilerin sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır. Bu nedenle formun doldurulmasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

kaynak:İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA Gazetesi/14.12.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir