Genel Sağlık Sigortası

E-SEVK' te Önemli Hususlar!! yeni uygulamaya alışın her türlü hasta sevk işlemleri artık elektronik!!!

Elektronik sevk, yerleşim yerinde tedavileri yapılamayan hastaların tedavi amacıyla
başka şehirlerdeki sağlık hizmeti sunucularına SUT eki Hasta Sevk Formu EK-4/A
ile yapılmakta olan manuel sevk işleminin elektronik ortama aktarılmasına yönelik
bir uygulamadır.
Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) sınırları içerisindeki
hastaların bulundukları yerdeki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında e-sevk
belgesi istenilmeyecek olup hastalar önceden olduğu gibi sevk almadan da tedavi
olabileceklerdir.
Hastalara yol ve gündelik ödenebilmesi için, e-sevk işleminde sevk eden sağlık
hizmeti sunucusunca sevk bildirim işleminin, sevki kabul eden sağlık hizmeti
sunucusunca da sevk kayıt işleminin başhekim tarafından onaylanmış olması
gerekmektedir.
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri nedeniyle
belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) dışına (ilçeden ile veya
ilden başka bir ile) yapılacak olan e-sevk işlemleri için aşağıdaki hususların
açıklanmasına gerek görülmüştür.
1) Yerleşim yeri sınırları içerisindeki hastaların, bulundukları yerdeki sağlık hizmeti
sunucularına müracaatlarında e-sevk belgesi istenilmeyecek olup hastalar
önceden olduğu gibi sevk almadan da tedavi olabileceklerdir (MEDULA
müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler için yapılmış
olan sevk zinciri hariç) e-sevk uygulaması, hastaların yerleşim yerinde
tedavilerinin yapılamaması nedeniyle başka bir ilde/ilçede bulunan sağlık hizmeti
sunucularına yapılan sevkleri kapsamaktadır.
2) Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu hastayı tedavisinin yapılamaması
nedeniyle yerleşim yeri dışına sevk ettiğinde ve sevkle hastayı kabul eden sağlık
hizmeti sunucusu tarafından da tedavi bitiminde elektronik sevk çıktısının bir
nüshası ikinci bir duyurumuza kadar hastaya verilecektir.
3) E-sevk uygulamasında, e-sevklerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve
standartlarla (elektronik imza, şifre) imzalanması şarttır.
4) Sevkli gelindiğinin sözlü olarak beyan edildiği veya e-sevk belgesi ile müracaat
edildiği durumlarda hastanın sevkli gelip gelmediği kontrol edilecek, sevk
bildirimi var ise ve üç işgünü (üç günün hesabında sevk edildiği günde dahildir)
içerisinde müracaat etmiş ise müracaat edilen hastane tarafından Sevk Takip
No’suna bağlı takip alınarak sevk kabul işlemi yapılacaktır. Bağlı takip
alınmayan hastalara yol ve gündelik ödenemeyeceğinden ve e-sevk sistemi de
bağlı takip alınma üzerine kurgulandığından sağlık hizmeti sunucularının bu
konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
5) Sevkle müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca yapılan kontrol sonucu
hastanın e-sevk bildiriminin bulunmaması veya sevkin geçerlilik süresi olan üç
işgünü içerisinde müracaat etmemiş olduğunun tespiti halinde hastaya normal
takip alınarak tedavisi sağlanacaktır. Bu durumda hastalara yol ve gündelik gideri
ödenemeyecektir.6) Kişiler, yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusuna sevksiz müracaat
etmiş ise (örneğin gezi amaçlı bulunmakta iken) bu kişilerden e-sevk talep
edilmeyecektir. Ancak, hastanın tedavisinin yapılamaması nedeniyle buradan bir
başka ilçeye/ile sevk edilecek ise hasta için elektronik sevk düzenlenecektir.
7) Elektronik sevk sisteminde hastanın sevk edildiği şehirdeki hastane isminin
belirtilmesi (MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9
dönen kişiler hariç) zorunlu değildir. Ayrıca e-sevk üzerinde hastane ismi
belirtilmiş olsa dahi sevk edildiği şehirdeki başka bir hastaneye müracaat edilmiş
ise müracaat edilen hastane tarafından sevk edildiği branşta sevk kabul işlemi
yapılarak hastanın tedavisi yapılacaktır.
8) Hastaların müracaatlarını sevk edildikleri branşa yapmaları zorunlu olup sevk
edildikleri şehirdeki/sağlık hizmeti sunucusundaki ilgili branşa müracaat
etmeyerek başka bir branşa müracaat etmeleri halinde elektronik sevk
uygulaması kapsamında kabulünün yapılmaması (bağlı takip alınmaması)
gerekmektedir. Normal hasta statüsünde yeni bir takip alınarak işlemleri
yürütülecektir.
9) Hastaların sevk edildiği branştaki tedavilerinin tamamlanmasından sonra başka
bir branşta da muayene olmak istemeleri durumunda, bağlı takip alınan
elektronik sevk işlemi (ayaktan ve yatarak tedavi görülen günler kaydedilip)
sonlandırılacaktır. Hastanın isteği üzerine yapılacak olan diğer branştaki
muayene ve tedavide geçen günler elektronik sevk kayıt aşamasındaki tedavi
günlerine dahil edilmeyecektir. Bu durumda sevk edildiği branş dışındaki
branşlardaki tedavi görülen süreler için hastalara gündelik ödenmeyecektir.
10) Hastanın e-sevk ile müracaat ettiği (sevk edildiği) branş dışında, başka bir
branşta da muayene ve tedavisi hekim tarafından gerekli görülmesi halinde
hastane içi sevk işlemi yapılarak tedavisi sağlanacak ve her iki branşta geçen
ayaktan ve yatarak tedavi süreleri ile varsa istirahat raporu/sıhhi izin süreleri
sevk sisteminde belirtilecektir. Bu süreler de gündelik ödeme işleminde dikkate
alınacaktır.
11) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişilerin
sevkleri de elektronik olarak yapılacaktır. Ancak Sağlık Uygulama Tebliğinde bu
kişiler için yapılmış olan sevk usul ve esaslarına ilişkin düzenlemelere uyulacaktır.
(Örneğin il dışına sevklerin Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından yapılması gibi)
12) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişilerin
sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucularında tedavi olabilmeleri için beş iş günü
içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri gerekirken,
bu kişiler yol ve gündelik talebinde bulunacak ise üç işgünü içerisinde sevk
edildikleri sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri gerekmektedir. Üç
işgünü içerisinde müracaat edilmemiş ise yol ve gündelik gideri ödenmeyecek
ancak beş işgünü içerisinde müracaat edilmesi halinde tedavi giderleri Kurumca
karşılanabilecektir.
13) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler,
SUT hükümlerine göre tedavileri sonucunda kontrol amaçlı çağrılması
durumunda aynı hastaneye kontrol muayenesi için yeniden sevk şartı
aranmamaktadır. Ancak bu hastalar yol ve gündelik gideri talebinde bulunacak
ise yeniden sevk belgesi almaları gerekmektedir.14) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması
nedeniyle e-sevkin düzenlenemediği durumlarda manuel sevk
düzenlenebilecektir. Bu durumda sevk belgesi (EK-4/A Formu) üzerinde
“Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-sevk düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya
da el yazısı ile belirtilerek ayrıca sevki düzenleyen hekim tarafından
onaylanacaktır.
15) Henüz MEDULA Hastane uygulamasına geçmemiş olmaları nedeniyle elektronik
sevk düzenleyemeyen sağlık hizmeti sunucuları (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
sağlık tesisleri, birinci basamak sağlık kuruluşları vb.) tarafından veya 14, 17 ve
18 inci maddelerde yer alan sebeplerden dolayı manuel sevk düzenlenmiş ise
müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından da sevk kabul işlemi manuel
olarak yapılacaktır.
16) Elektronik sevk ile sevk edilen hastanın müracaat ettiği sağlık hizmeti
sunucusunda MEDULA alt yapısı bulunmaması (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
sağlık tesisleri, birinci basamak sağlık kuruluşları, diyaliz merkezleri, kaplıca
tesisleri gibi) nedeniyle elektronik olarak sevk kabul işlemi yapılamaması halinde
ilgili hekim tarafından elektronik sevk belgesi üzerine, sağlık kurum/kuruluşuna
başvuru tarihinin, sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihinin, ayakta ve/veya
yatarak tedavi başlangıç ve bitiş tarihinin, tedavi tarihlerinde istirahat raporu
verilmiş ise rapor başlangıç bitiş tarihinin, refakatçisi olması durumunda refakatli
olarak gelindiğinin/kalındığının belirtilerek ıslak imza ile onaylanarak belge aslı
hastaya verilecektir.
17) Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3. Provizyon işlemleri başlıklı 2 nci fıkrasının (b)
bendinde sayılan durumlar ile 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı
veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip
numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası
nedeniyle yapılmış olması ve yerleşim yeri dışına sevk edilecek olması halinde
manuel sevk yapılabilecektir.
18) Tedavi tipinin “acil” seçildiği (SUT hükmünde yer alan acil tanımına giren) ve
sevkin elektronik ortamda yapılamayacağı acil durumlarda manuel sevk
yapılabilecektir. Ancak manuel sevk yapılma gerekçesi sevk belgesi üzerinde
belirtilerek onaylanacaktır.
19) Hasta, refakatçi eşliğinde sevk edilmiş ise hekim tarafından refakatçi
gerekçesinin (tıbbi veya zorunlu nedenlerinin) açıkça belirtilmesi, sevkle kabul
eden hastane tarafından ise tedavi esnasında hastaya bir kişinin refakat ettiğinin
sevk belgesinde belirtilmesi gerekir. Aksi halde refakatçinin yol ve gündelik gideri
Kurumumuzca ödenmeyecektir.
20) Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastalar, gerekçeleri
belirtilmek kaydıyla yerleşim yeri dışına mutat taşıt dışı araçla (ticari taksi, uçak,
ambulans gibi) sevk edilecek ise ayrıca e-rapor (sağlık kurulu raporu)
düzenlenmesi zorunludur.
21) E-sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca tedavi bitiminde hastanın
dönüşü için mutat taşıt dışı araçla nakli öngörülmüş ise e-raporun tedaviyi yapan
hastane tarafından düzenlenmesi gerekir. (SUT’un 5.2.1.A-(2) fıkrasında
belirtilen durumlar hariç)22) Sevk vasıtasında, taşıt tipi olarak Sağlık Bakanlığı ambulansı (112 ambulansı,
112 hava ambulansı vs.) ve mutat taşıt (otobüs, dolmuş vs.) seçildiğinde sadece
tek hekim onaylı e-sevk yeterli olacaktır. Diğer taşıt tipleri seçildiğinde ise
hastalara mutlaka sağlık kurulu raporu (e-rapor) da düzenlenecektir.
23) Tedavi tipi “acil” seçilen ve hekim tarafından elektronik sevk işlemi yapılan
hastanın naklinin mutat taşıt dışı araçla (ambulans, uçak, ticari taksi gibi)
yapılmasının zorunlu olduğu ancak, mutat taşıt dışı araçla nakli için düzenlenmesi
gereken sağlık kurulu raporunun (e-raporun) düzenlenemediği durumlarda, ilgili
hekim tarafından rapor düzenlenememe gerekçesinin belirtilmiş olması
gerekmektedir. Bu şekilde sevk edilen hastanın SUT hükmünde belirtildiği şekilde
aciliyeti Kurumumuzca değerlendirilecek olup, aciliyeti kabul edilmeyen kişilere
mutat taşıt dışı araç bedeli ödenmeyeceğinden bu hususa sağlık hizmeti
sunucularının azami dikkat göstermesi gerekmektedir.
24) Diş tedavileri nedeniyle yerleşim yeri dışına sevk edilecek hastalar için e-sevk
belgesi düzenlenecek, e-sevk çıktısının bir örneği ile birlikte diş tedavi şemasını
gösterir kağıt ortamında düzenlenen SUT eki EK-7/B-1 formu hastaya
verilecektir.
25) Hastaların, yol ve gündelik giderleri için İl Müdürlüklerinden ödeme talebinde
bulunduklarında, e-sevk çıktısının bir örneğini ibraz etmeleri veya dilekçesinde
sevkinin elektronik olarak yapıldığını belirtmeleri durumunda TC Kimlik No
üzerinden “Evrak Kayıt” kabul aşamasında sorgulama yapılarak sevk bilgilerine
ulaşılıp ödeme işlemi buna göre yapılacaktır.
26) E-sevk işlemi, sadece sevk belgesinin (EK-4/A Formunun) elektronik ortama
aktarılması işlemi olup İl Müdürlüklerimizce ayrıca e-sevk üzerinden kayıtlı
bilgilerin ödeme kıstaslarına uygun olup olmadığını SUT’un 5 inci maddesinde yer
alan hükümler çerçevesinde değerlendirilip ödeme yapılması gerekmektedir.
Mevzuata uygun olmayan e-sevkler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
27) Sevkin elektronik olarak yapılamamış olması nedeniyle hastalar İl
Müdürlüklerimizce mağdur edilmeyecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir