SGK İşveren Rehberi

Doğal afet nedeniyle SGK borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi-1

1-Hangi SGK Borçları  Kapsama girmektedir?  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri, Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçlarını kapsar.

2– Tecil ve taksitlendirme yetkisi

Bu kapsamdaki, 1.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin talepler icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez

müdürlerince, bu tutarın üzerindeki borçlar ise sosyal güvenlik il müdürlerince değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yetkilerin kullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede işlem gören tüm işyerleri ve borç türü bazında değerlendirme yapılması gerekmektedir.

           

4- Başvuru şekli ve süresi

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasından yararlanmak isteyen borçlular afet nedeniyle erteleme süresi içinde veya ertelemenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunacaklardır.

Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin işlem gördüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

Öte yandan, Van ilinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle borçları ertelenen ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasından yararlanmak isteyen borçlular, 1/4/2013 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunacaklardır.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin (Ek:1) postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi, Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

 

5- Borçlunun çok zor durum hali ile tecil ve taksitlendirme sürelerinin belirlenmesi

            6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” hali aranılmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir.

Buna göre, borçluların 24 ayı aşan ve kademeli taksit talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir