Genel

Meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık olur mu

Meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık olur mu? işte konuyla ilgili emsal nitelikte Yargıtayın vermiş olduğu ender kararlardan bir örnek; Dava; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi giderlerinin tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesidir. Somut olay […]

Genel

YARIM ÇALIŞMAK

4857 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde; 1. doğumda altmış gün, 2.doğumda yüz yirmi gün, 3 ve sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün […]

Genel

emekli sandığı emeklilik hesaplama

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar 5510 sayılı Kanundaki gibi “sigortalı” olarak değil, “iştirakçi” olarak ifade edilmektedir. 2008 yılının Ekim ayı başından önce işe başlayan kamu görevlileri “iştirakçi” olarak tanımlanmaktadır. İştirakçilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlük tarihinden sonra da bu statüleri devam etmektedir. Emekli aylığı, çalışma hayatının normal […]

Genel

SGK’nın süre uzattı

24/06/2018 tarihinde yapılacak seçim nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli pek çok personelin seçimde görevlendirilmiş olması ve bu nedenle takip eden iş gününde izinli olabilecekleri ayrıca işyeri sahiplerinin oy kullanmak için şehir dışında bulunabilecekleri ve ertesi günü oy kullandıkları yerlerden dönmek için yolda olabilecekleri hususları dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu süre uzatımına paralel […]

Genel

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları   2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak […]