Vergi Rehberi

Borç yapılandırılmasında süreler uzadı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa’nın 18’inci maddesinde hükme bağlandığı üzere bu kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
* Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir.
* Maliye Bakanlığı’na, Gümrük Müsteşarlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na, Hazine Müsteşarlığı’na ve/veya Geliştirme Destekleme Fonu Gelir Hesabı’na aktarılmak üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası A.Ş. (Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve tarım kredi kooperatiflerine, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri ile 3096 sayılı kanun kapsamında mevcut sözleşmeleri uyarınca faaliyet göstermekte olan dağıtım şirketlerine ödenecek tutarların ilk taksiti 25 Şubat 2011 tarihini izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidi, söz konusu tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenmektedir.
Aynı yasanın 168’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu, bu kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatabilme yetkisine sahiptir.
6111 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa’nın birinci kısmında yer alan genel hükümler çerçevesinde, bu yasanın kapsamına konu edilen alacakların yeniden yapılandırılmasına yetkili idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri dahil belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleridir.
Yasa kapsamına giren alacaklar ise;
* Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları,
* İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar ile pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar,
* Matrah ve vergi artırımına yönelik özel düzenleme,
* İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine ilişkin işlemler,
* Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklar ile sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçları,
* Diğer alacaklardır.
Konuya ilişkin olarak yayımlanan (1) seri numaralı tebliğde öngörülen başvuru süresi Bakanlar Kurulu’nun 2011/1713 sayılı kararı ile 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Buna göre 6111 sayılı yasanın;
* Kesinleşmiş alacaklara ilişkin ikinci,
* Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin üçüncü,
* Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin beşinci,
* Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin altıncı,
* Katma değer vergisinde artırıma ilişkin yedinci,
* Gelir (stopaj) ve kurumlar vergisinde artırıma ilişkin sekizinci maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmış bulunmaktadır.
Diğer yandan işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar başlıklı 10’uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihinden 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır. Aynı uzatma süresi ‘kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar’ için de geçerli bulunmaktadır.
Veysi SEVİĞ/İTO/6.5.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir