SGK İşveren Rehberi

Gemi adamlarının sosyal güvenliği

 Karasularımızda ve uluslararası sularda Türk bayraklı gemilerde çalışan gemi adamları  (4/1-a)  kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 962 nci maddesinde; “daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı gemi siciline kayıtlı olmadığını kuvvetle muhtemel gösteren belgelerin sicil müdürlüğüne sunulması gerekir. Tescili zorunlu […]

SGK İşveren Rehberi

KÇÖ sürelerini uzatarak faydalanma

29 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı Sayı: 31171,Karar Sayısı: 2706 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar […]

SGK İşveren Rehberi

SGK uygulamasında geçici iş ilişkisinde işverenlik işlemleri

4857 sayılı İş Kanunun 7. maddesinde, ” Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini […]

SGK Emeklilik

Çin’li eşlere emeklilik aylığı bağlanması

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 59 uncu maddesi; “Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye’de ikâmet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.” hükmünü amirdir. Konu ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 27/03/2020 tarih ve 34583882-41.412.070 sayılı yazımız ile […]

SGK İşveren Rehberi

Muvazaalı alt işverenlik ilişkisinde SGK işlemleri

 4857 sayılı  Kanununa göre asıl işveren alt işveren ilişkisinin olmadığının ya da muvazaalı olduğunun yapılan denetim sonucunda veya mahkeme kararları ile  ortaya konması ve alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi olarak sayılması halinde; bu sigortalılara ait yasal süresinde verilen belgelerin asıl işverene ait işyerine aktarımı yapılacaktır. Örnek 1– (X) asıl işvereni ile (Y) […]