SGK İşveren Rehberi

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarında değişiklik

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“ç) Koordinatör il müdürlüğü: Bünyesinde asgari işçilik tespit komisyonu bulunduran sosyal güvenlik il müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Daire Başkanlığı” ibareleri “koordinatör il müdürlüğü”

b) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Daire Başkanlığına” ibareleri “koordinatör il müdürlüğüne”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Kurumca” ibaresi “koordinatör il müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“(6) Birden fazla koordinatör il müdürlüğünün mevcut olması halinde, komisyonlarda görevli komisyon başkanları ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilmiş birer üyenin katılacağı istişare komisyonu toplantıları her ayın ilk haftasında yapılır. İstişare toplantılarında alınan kararlar tutanağa bağlanır ve komisyonlar açısından bağlayıcıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Komisyonca” ibaresi “7 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca oluşturulan istişare komisyonunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 − Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı 27/9/2008 27010

7 Nisan 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28257

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir