SGK İşveren Rehberi

Asgari işçilik borçları nasıl yapılandırılacak?

1)GİRİŞ: Asgari işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödeme süresi Torba (6111 s.)  Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin en geç 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapılmış olması ve aynı süre içerisinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma talebinde bulunmuş olan işverenlerin, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebini en geç 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapmamış olmaları durumunda, bahse konu işyerlerinin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç kapsama giren diğer borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Örnek 4- 25.09.2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, 02.05.2011 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmasına rağmen, ihale konusu iş için teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin 02.05.2011 tarihine kadar yapılmamış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç varsa kapsama giren diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Diğer taraftan, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre ödeme süreleri, söz konusu prim borcunun işverene 02.05.2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ edilmiş olmasına göre farklılık arz etmektedir.

2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması halinde 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamı, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

 Örnek 5- (B) Gerçek kişisinin, 28.10.2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işyerine ilişkin teminat iade yazısının verilmesi için 16.01.2011 tarihinde, kapsama giren söz konusu borçlarının yapılandırılması için ise 28.03.2011 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 25.07.2011 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamının 30.09.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Öte yandan, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi ve 6111 sayılı Kanun hükümlerinden peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 02.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunulmasına rağmen, aynı tarihe (02.05.2011) kadar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda, – 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, – Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 30.06.2011 tarihine kadar, ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Örnek 6- Özel nitelikteki inşaat işinin 30.11.2010 tarihi itibariyle tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23.12.2010 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (A) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 28.04.2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarının 25.06.2011 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin; – Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 30.06.2011 tarihine kadar, – Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 02.09.2011 tarihine kadar, ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Bu bağlamda, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 02.05.2011 tarihine kadar müracaat etmiş ve kapsama giren borçları için aynı tarihe kadar peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde; – Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak söz konusu borçları en geç 30.06.2011 tarihine kadar, – Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 30.06.2011 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, ödenecektir.

4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili ortak hükümler 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olarak, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talebinin 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapılmış olması ve söz konusu işverenlerce yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek-3’de yer alan matbu forma kaydedilerek fark işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir. 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının; – 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde fark işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte, – 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, fark işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak, yapılandırılacaktır. Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, dolayısıyla 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, işveren sistemi ana menüden 18-2 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “02.05.2011 SONRA TEBL.ED.FARK İŞÇ.GİR/İPT” ekranında yer alan; 1) “İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Talep Edildiği Tarih” alanına, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesinin talep edildiği tarih, 2) “Fark İşçiliğin İşverene Tebliğ Tarihi” alanına ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcu ile 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın tebliğ edildiği tarih, yazılacaktır. Söz konusu girişlerin yapılmasının ardından 18-6 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “02.05.2011 SONRA TEBL.ED.FARK İŞ.BORÇ OL.”ekranı vasıtasıyla fark işçilikten kaynaklanan prim borçları için ayrıca borç oluşturma işlemi yapılacak, daha sonra 18-11 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “ÖDEME PLANI OLUŞTURMA” ekranı vasıtasıyla ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir. Buna karşın, fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme emri içinde, yoksa sigorta prim borcu olarak gösterileceğinden bahse konu ekranlar vasıtasıyla herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir