Genel

Tüm SGK uygulamaları sitemizde

Sosyal Güvenlik, Asgari İşçilik,Asgari-Azami Kazanç,Askerlik Borçlanması,Aylık Bağlanma Oranı,Aylık Sigorta Primi,BAĞ-KUR ,Genel Sağlık Sigortası,Hizmet Tespit Davası, İdari Para Cezası,İntibak,İsteğe Bağlı Sigorta,İş Kazası,İşveren Vekili (SGK Mevzuatı), SGK ihtilafları ve çözümleri, SGK SORUNLARINA ÇÖZÜMLER, SGK DENETİMİ, SGK RAPORU, SGK BORLANMA,EMEKLİLİK, DOĞUM BORÇLANMASI, EMEKLİ OLMA, ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI, ALO 170, ALO SGK, ALO DANIŞMA, SGK  DANIŞMA, YURDIŞI BORÇLANMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TÜM MESELELER SİTEMİZDE BULUNMAKTADIR.

Sağlık Hizmeti Sunucusu:
Sağlık Hizmeti Sunumu Bakımından
Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet
Sunucuları:

Optisyenlik müesseseleri,

tıbbi cihaz ve  malzeme tedarikçileri ve kaplıcalar
Sağlık Hizmeti Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları,  Diyaliz merkezleri ,Sağlık Bakanlığı’ ndan
ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuarları ve tanı, tetkik ve görüntüleme
merkezleri ile laboratuarlardır.
Sağlık Hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla  yükümlü olduğu kişilere 5510 sayılı Kanunun 63.maddesi gereği finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri ile 73 üncü maddesi kapsamındaki istisnai sağlık hizmetler
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu: Kurumca
finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gideri,
gündelik ve refakatçi giderleri için Kurumca ödenecek
bedelleri belirleyen komisyondur.
Sağlık Kurulu Raporu: İlgili daldan üç uzman hekimin
katılımıyla; aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması
hâlinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu
uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere,
başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin
katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık
kurullarınca düzenlenen, başhekimlik mührü ve ıslak imza
onayı bulunan sağlık raporudur.
Sağlık Kuruluşları: Birinci Basamak Resmi Sağlık
Kuruluşu, Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu ve
Serbest Eczanelerdir.
Sağlık Kurumları İçin Fatura Eki Belgeler: Fatura üst
yazısı, icmal listesi, hizmet detay belgesi ve diğer
belgelerden oluşmaktadır.
Sağlık Kurumları: İkinci Basamak Resmi Sağlık
Kurumu, İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu ve Üçüncü
Basamak Resmi Sağlık Kurumudur.
Sağlık Raporu: Uzman hekim raporunu/sağlık kurulu
raporunu ifade eder.
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Sosyal Güvenlik
Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait
ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve 54
esasların belirlendiği Kurumca yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’dir.
Sağlık Verisi: Genel sağlık sigortalısı ve bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kanunun 63.
maddesi gereği finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine
ilişkin her türlü veridir.
Sakatlık (maluliyet): Sürekli bir iş göremezliğe ve gelir
kaybına yol açar. İyileşmesi mümkün olmayan yahut çok
zor olan bir hastalık halidir.
Salt İşçilik (İhale Konusu İşlerde): Üretimde kullanılan
malzemenin tamamı ile makine, alet ve edevatın idarece
verilmesi halinde kullanılan işçiliği ifade etmektedir.
Sandık Hizmeti: 5510 sayılı Kanunun geçici 4üncü
maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanacak olan sigortalıların 5434 sayılı Kanun ile 506
sayılı Kanunun geçici 20nci maddesi uyarınca kurulan
banka sandıklarına tabi geçen fiili hizmet süreleridir; 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
31inci maddesine göre; 5434 sayılı Kanun kapsamındaki
kurumlarda ve kadrolarda görev yapılarak veya bu Kanun
uyarınca kesenek ve karşılık ödenmek suretiyle geçen
sürelerdir.
Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde,
ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak
ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip
kuruluşlardır.
Serbest Eczaneler: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve
birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerdir.
Sferik: Gözlük camının tüm yüzeyinde sabit küresel
eğrilikte bir diyoptriye sahip olmasıdır.55
Sığınmacı ve Vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından
sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişilerdir.
Sigorta Primi: Sigortalılar için 5510, 5434 ve 2925 sayılı
Kanunlarda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar
üzerinden alınacak/alınan tutardır.
Sigortalı İşsiz: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve
sigortalı olarak çalışırken aynı Kanunun ilgili
maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve
Türkiye İş Kurumuna başvurarak çalışmaya hazır
olduğunu bildiren kimseyi ifade etmektedir.
Sigortalı Sicil Numarası: 5510 sayılı Kanunun 41inci ve
geçici 11inci maddesinde yer alan her bir sigortalıya özel
olarak verilen sicil numarasıdır.
Sigortalı Türü: Sigortalının çalışan, emekli gibi türünü
bildiren alandır. Kullanılacak kodlar; çalışan, emekli, SSK
Kurum personeli ve diğeridir.
Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları
bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi
adına prim ödemesi gereken kişidir. 5510 sayılı Kanuna
göre hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren
tarafından çalıştırılan kimse (işçiler) 4-1/a, kendi adına
bağımsız çalışan (eski adıyla Bağ-Kur’lular) 4-1/b, kamu
kurumlarında çalışanlar (memurlar) ise 4-1/c grubuna
girmektedir.
Sigortalılık süresi: 5510 sayılı Kanunun 38 inci
maddesine hükmüne göre uzun vadeli sigorta kolları
bakımından geçen süredir.
Sigortalının Çalıştığı Kurum: (SSİY 52) 5510 sayılı
Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
tabi sigortalının görev yaptığı kamu kurum kuruluşudur.56
Silindirik: Bir istikamette diyoptrik güce ve tek
istikamette aksa sahip olan merceklerdir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi: Yaşlılık aylığı
bağlandıktan sonra 4üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt
bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan, aylıklarının
kesilmemesi için yazılı istekte bulunması nedeniyle
yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilenlerin,
almakta oldukları aylıklarından % 15 oranında kesilen
primi ifade etmektedir.
Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Sosyal Güvenlik Kurumu
ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkları ifade
etmektedir.
Sosyal Güvenlik Sağlık Kurulu: Kurumca (SGK)
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise
dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma
gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,
erken yaşlanma hali ve vazifelerini yapamayacak şekilde
meslekte kazanma gücü kaybını, malullük derecelerini
belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden
oluşan kurullardır.
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası: Sigortalılar ve isteğe
bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık
sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik
sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T.C. kimlik
numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri
Bakanlığınca verilen kimlik numarası kullanılmaktadır.
Sosyal Rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde
ve sosyal çevrelerinde psiko-sosyal uyumlarını 57
desteklemek ve sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi
olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını
sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu: 5510 sayılı
kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere
branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman
hekimlerden oluşan kuruldur.
Sosyal Sigortalar: Mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik
risklerden dolayı geliri veya kazancı devamlı veya geçici
olarak kesilmiş yahut azalmış bulunan fertlerin geçinme
ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan devlet güvencesine
dayalı zorunlu bir sistemi ifade eden sosyal sigortalar;
5510 sayılı Kanuna göre kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarıdır.
Statü Değişikliği: Sigortalının 4üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) , (b) ve (c) bendinde yer alan sigortalılık
statüleri arasında geçiş yapmak suretiyle tabi olduğu
durum değişikliğini ifade etmektedir.
SUT (Sağlık Uygulama Tebliği): Bknz. Sağlık Uygulama
Tebliği.
Sürekli İş Göremezlik Geliri: İş kazası veya meslek
hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının
sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda meslekte
kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu
belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu
onaylanan sigortalının almaya hak kazandığı gelirdir.
Sürekli İş Göremezlik: İş kazası veya meslek hastalığı
sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum 58
Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10
oranında azalmış olma durumudur.
Şahıs Ödemesi

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir