İnsan Kaynakları

SGK, Teftiş kadrosunu güçlendirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri gerçek anlamda sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması ve denetlenmesinde görev yapmaktadır. Bu anlamda uygulamayı bilme noktasında gerçek uzmanlardır. Keza son derece karmaşık ve geniş olan sosyal güvenlik mevzuatını sadece teorik bilgiler, magazin bilgiler ile 3-5 aylık kurslarla öğrenmek elbette mümkün değildir. Bu bağlamda sosyal güvenlikte  uzmanlaşarak zirveye yükselmek için bu bırsatı kaçırmayın.  SGK müfettişleri aynı zamanda iş güvenliği hakkını da sahip bulunmaktadır.

En son açılan sınavada 76 kişi müfettiş yrd. adayı yazılı sınavı geçti.

2017  yılı KPSS sınavları esas alındı.8-9 TEMMUZ 2017 TARİHLERİNDE  Yazılı sınav   yapıldı.  Nihayet  yazılı sınavı kazanan yeni müfettiş yardımcıları  açıklandı.    Buna göre 76 kişi yazılıyı geçti. sırada mülakat var. yazılıyı kazananların listesi için:

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/2fc4e6ef-c6d9-4365-822c-55cb20ccfd7c/duyuru_20170817_06.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=2fc4e6ef-c6d9-4365-822c-55cb20ccfd7c

SGK MÜFETTİŞLERİ HANGİ İŞLERİ YAPAR?

SGK müfettişleri sosyal güvenlik ve gss  usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemektedir.

• Kayıtdışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri önleyici denetimleri yürütmekte ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

• Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermektir.

Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek, Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak, Sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak, Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak, Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı !!!!!!!!!!!!!! %&/&5ƞ. 45″/%”35-“3* 11 denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek, İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek, İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek, Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Kamu özel tüm işyerlerinin i her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.

• İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek.

•SGK’nın merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve soruşturma yapmak. görevlerini ifa etmektedir.

www.isakarakas.com
Paylaşabilirsiniz

One thought on “SGK, Teftiş kadrosunu güçlendirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir