İş Sağlığı ve Güvenliği İsa KARAKAŞ Kitapları

EN çok beklenen "Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı" ÇIKTIIII

RİSK Değerlendirmesi ve rapor örnekleriyle, açıklamalı-örnekli-sözlüklü-form-belge ve dilekçe örnekleriyle,  EN çok  sorulan sorular ve cevaplarıyla YENİ  “Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” nın ÇIKTIIII

 

 

 

1088 Sayfa/ LÜX KAPAK/LÜX BASIM/CİLTLİ/TÜM KİTAPÇILARDA

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RAPOR ÖRNEKLERİ

Sözlüklü- Açıklamalı – Form ve Belge Örnekleriyle

 

YENİ

UYGULAMALI

İŞ

SAĞLIĞI

ve

GÜVENLİĞİ

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz………………………………………………………………………………………………           

Kısaltmalar………………………………………………………………………………………           

 

1. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN  GENEL ESASLARI

 

 

2. BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI

 

 

3. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİ İŞLEMLERİ

 

I. ……………..

 

4. BÖLÜM

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA İLİŞKİN ESASLAR,

GÖREVLENDİRME, YÜKÜMLÜLÜKLER, YETKİ VE

SORUMLULUK

 

I.     G

 

5. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞTURULMASI

 

I.     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ YASAL DAYANAĞI VE AMACI       

II.    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ  TEŞKİLİ VE ÇALIŞMASI AÇISINDAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………………………………….

A.  KURUL OLUŞTURULACAK İŞYERLERİ……………………………………

1.   Kurul Oluşturulmasının Temel Şartı………………………………………..

2.   Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Kurul Oluşturma Yükümlülüğünün Usul Ve Esasları

B.   KURULUN KURULACAĞI DİĞER İŞYERLERİ……………………………

C.   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULUN  OLUŞTURULMASI……….

III.   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİ………

1.   Eğitimin İşveren Tarafından Sağlanması………………………………………..

2.   Eğitim Konuları………………………………………………………………………

IV.   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULUNUN GÖREV VE YETKİLER.

V.    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULUNUN ÇALIŞMA USULLERİ….

VI.   İŞVERENİN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KURULA İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

VII.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ…….

VIII.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI BAKIMINDAN ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

 

6. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ-

İDARİ PARA CEZALARI VE İŞİN DURDURULMASI

 

I

 

7. BÖLÜM

İŞ KAZASI UYGULAMALARI

 

I.     İŞ KAZASININ TANIMI, KOŞULLARI VE BİLDİRİMİ…………………….

A.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İLE SGK AÇISINDAN İŞ KAZASI KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRILMASI…………………………………………………………….

B.   SGK AÇISINDAN İŞ KAZASININ KOŞULLARI…………………………..

1)   Kazaya Maruz Kalanın Sigortalı Olması……………………………………

2)   Olayın Kanunda Belirtilen Hallerden Birinde Vuku Bulması…………..

a)   4/1-a (SSK’lı) Kapsamında Çalışan Sigortalının…………………….

aa)  İşyerinde Bulunduğu Sırada…………………………………………

ab) İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla…………

ac)  Görevli Olarak İşyeri Dışında Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda…………………………………………………….

ad) Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatına Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Yine Bu Mevzuatta Belirtilen Sürelerde Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda

ae)  İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında

b)   4/1-b (Bağ-Kur’lu) Kapsamında Çalışan Sigortalının İş Kazası…..

ba) İşyerinde Bulunduğu Sırada Maruz Kaldığı Kaza………………

bb) İşyeri Dışında Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Maruz Kalınan Kaza

3)   Sigortalının Olay Sonucunda Hemen Veya Sonradan Bir Arızaya Uğramış Olması

        C.   İŞ KAZALARININ ÇALIŞAN VE İŞVEREN AÇISINDAN ÖNEMİ……

D.  6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1.   Yasal Dayanak Ve Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi…………………..

2.   SGK Açısından  İş Kazasının Bildirilmesinin Usul Ve Esasları……….

a.   İş Kazasının Bildirilmesinin Yasal Dayanağı…………………………

aa.  Genel Olarak İş Kazasının Bildirim Süresi………………………

ab.  Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerin İş Kazasının Bildirim Süresi

ac.  İşverenin Kontrolü Dışındaki Yerlerdeki İş Kazasının Bildirilmesi

ad.  Kara, Deniz, Hava Araçlarında Çalışanların İş Kazasının Bildirilmesi

ae.  (4/1-b) Sigortalılarının İş Kazasının Bildirilmesi……………….

b.   İş Kazasının Bildirim Süresinin Hesaplanması……………………….

c.   İş Kazasının Bildirim Şekli………………………………………………

d.   İş Kazasının Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin Yanlış Yapılması..

3.   28.02.2012 Tarihinden İtibaren İş Kazasının Elektronik Ortamda Bildirilmesi Zorunluluğu

a.   İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Uygulamasına Giriş

b.   İş Kazası Bildirim Formu Kaydetme İşlemleri……………………….

ba.  İş Yeri Bilgileri………………………………………………………..

bb. Kaza Arama Ekranı…………………………………………………..

bc.  Kaza Bilgileri………………………………………………………….

bd. Sigortalı Sorgulama…………………………………………………..

be.  Sigortalı Bilgileri……………………………………………………..

c.   İş Kazası Bildirim Formu Görüntüleme İşlemleri……………………

II.    ÜLKEMİZDE İŞ KAZASI–MESLEK HASTALIKLARININ İSTATİKSEL GÖRÜNÜMÜ          

A.  2005 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, M.HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ  GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK’ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARI

B.   2005 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK VE ÖLÜM VAK’ALARININ İLLERE VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

C.   İŞ KAZALARI VAK’ALARININ SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

D.  MESLEK HASTALIKLARI VAK’ALARININ SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI…………………………………………………………………..

E.   İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAK’ALARININ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

F.   İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI…………..

G.  MESLEK HASTALIKLARI SONUCU TEŞHİS OLUNAN HASTALIK..

H.  İŞ KAZALARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI

I.    İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAKALARININ SİGORTALININ SON İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI…………………………………….

İ.    MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI

K.  İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI

L.   İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ İŞ SAATLERİNE GÖRE DAĞILIMI

8. BÖLÜM

MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARI

 

I.     MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI………………………………………………..

        A.  GENEL OLARAK MESLEK HASTALIKLARI………………………………

B.   6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE SGK UYGULAMALARI AÇISINDAN MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI……………………..

II.    SGK UYGULAMASINDA MESLEK HASTALIĞININ  ŞARTLARI……..

A.  5510 S. KANUNDA SAYILAN SİGORTALILARDAN MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK SİGORTALILARDAN OLMAK…………………

B.   HASTALIK VEYA SAKATLIĞIN YÜRÜTÜLEN İŞİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKMASI

C.   SİGORTALININ BEDENCE VEYA RUHÇA BİR ZARARA UĞRAMASI

D.  HASTALIĞIN ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALMASI……………………………………………

E.   HASTALIĞIN HEKİM RAPORU İLE TESPİT EDİLMESİ……………….

F.   MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ……………………………………………

III.   MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ARIZA…………………….

A.  Baş Arızaları (Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri)……………………………….

B.   Göz Hastalıkları Ve Görme Arızaları…………………………………………….

C.   Kulak – Burun – Boğaz Hastalık Ve  Arızaları…………………………………

D.  Solunum Ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları………………………………………

E.   Karın Hastalık Ve Arızaları………………………………………………………..

F.   Hareket Sistemi( Kemik, Kas Eklem )Hastalık Ve Arızaları………………..

G.  İç Salgı Hastalıkları (Endokrin)…………………………………………………..

H.  Metabolizma Hastalıkları……………………………………………………………

I.    Hematolojik Ve Onkolojik Hastalıklar…………………………………………..

İ.    Romatoloji…………………………………………………………………………….

J.   Damar Hastalıkları…………………………………………………………………..

K.  Deri Hastalıkları Ve Arızaları……………………………………………………..

L.   Diğer Arızalar…………………………………………………………………………

IV.   MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ………….

A.  MESLEK HASTALIĞININ SGK’YA BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ

B.   28.02.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN MESLEK HASTALIĞININ SGK’YA BİLDİRİLMESİ

1.   İş yeri Bilgileri…………………………………………………………………..

2.   Sigortalı Sorgulama…………………………………………………………….

3.   Sigortalı Bilgileri……………………………………………………………….

4.   Meslek Hastalıgı Bıldirim Görüntüleme İşlemleri………………………..

5.   Sigortalı Bildirim Listesi………………………………………………………

C.   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU AÇISINDAN MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİLMESİ

 

9. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN

ANAYASA VE KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

I.     ANAYASA                                                                                             

II.    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU…………………………………………

Amaç Madde 1…………………………………………………………………………….

Kapsam Ve İstisnalar Madde 2………………………………………………………….

Tanımlar Madde 3…………………………………………………………………………

İşverenin Genel Yükümlülüğü Madde 4………………………………………………

Risklerden Korunma İlkeleri Madde 5………………………………………………..

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Madde 6………………………………………..

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Madde 7…………………

İşyeri Hekimleri Ve İş Güvenliği Uzmanları Madde 8…………………………….

Tehlike Sınıfının Belirlenmesi  Madde 9……………………………………………..

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm Ve Araştırma Madde 10………………..

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele Ve İlk Yardım Madde 11……………

Tahliye Madde 12…………………………………………………………………………

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Madde 13……………………………………………….

İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimi Madde 14……………..

Sağlık Gözetimi Madde 15………………………………………………………………

Çalışanların Bilgilendirilmesi Madde 16……………………………………………..

Çalışanların Eğitimi Madde 17…………………………………………………………

Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve Katılımlarının Sağlanması Madde 18…

Çalışanların Yükümlülükleri Madde 19……………………………………………….

Çalışan Temsilcisi  Madde 20…………………………………………………………..

Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Madde 21…………………………………

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu  Madde 22………………………………………….

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Koordinasyonu Madde 23…………………………….

Teftiş, İnceleme, Araştırma, Müfettişin Yetki, Yükümlülük Ve Sorumluluğu Madde 24

İşin Durdurulması Madde 25……………………………………………………………

İdari Para Cezaları Ve Uygulanması Madde 26……………………………………..

Hüküm Bulunmayan Haller Ve Muafiyet  Madde 27………………………………

Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı Madde 28………………………..

Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Madde 29………

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler Madde 30……………..

Belgelendirme, İhtar Ve İptaller Madde 31………………………………………….

Değiştirilen Hükümler Madde 32………………………………………………………

Madde 33……………………………………………………………………………………

Madde 34……………………………………………………………………………………

Madde 35……………………………………………………………………………………

Madde 36……………………………………………………………………………………

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 37………………………………………..

Atıflar Geçici Madde 1…………………………………………………………………..

Mevcut Yönetmelikler Geçici Madde 2……………………………………………….

Sağlık Raporları Geçici Madde 3………………………………………………………

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü Geçici Madde 4…………..

Mevcut Sertifika Ve Belgeler İle İhtar Puanları Geçici Madde 5………………..

İşyeri Hekimliği Yapan Kurum Tabiplerine Yapılan Ücret Ödemeleri Geçici Madde 6

Geçici Madde 7…………………………………………………………………………….

Geçici Madde 8…………………………………………………………………………….

Yürürlük Madde 38……………………………………………………………………….

Yürütme Madde 39……………………………………………………………………….

III.   DİĞER KANUNLAR……………………………………………………………………

A.  4857 SAYILI İŞ KANUNU……………………………………………………….

B.   BORÇLAR KANUNU………………………………………………………………

1.   ESKİ BORÇLAR KANUNU…………………………………………………

2.   YENİ BORÇLAR KANUNU…………………………………………………

C.   1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU……………………………

D. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KHK’NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

E.   SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI…………………………………………..

1.   506 SAYILI KANUN………………………………………………………….

2.   5510 SAYILI KANUN………………………………………………………..

F.   ÇEVRE KANUNU…………………………………………………………………..

 

10. BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN

 

11.  BÖLÜM

 

12. BÖLÜM

EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

 

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………..1088 SAYFA

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir