SGK Emeklilik

Yeni Torbada SGK ile ilgili yeni düzenlemeler

Torba Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) halen TBMM’de görüşülmektedir. Tasarıda sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemeler var

Tasarı ile,Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle konu ile ilgili düzenleme yapılması,

Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3 ünü geçtiği durumlarda, evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan yersiz ödemelerin söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa yine aynı oranda geri alınmasının sağlanması,

öngörülmektedir. Ayrıca vergi ve diğer konularda da aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır. TASARI İLE;

Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına yolcu taşımacılığının alınması,

Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmesi,

Üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisini indirimli ödemeleri,

yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimlerinin KDVden istisna edilmesi,

İşletmelere kredi garanti kurumları tarafından verilebilecek Hazine destekli kefalet tutarının 250 milyar Türk lirasına çıkarılması,

Denizcilik sektörünün teşvik edilmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek amacıyla konu ile ilgili vergi, resim ve harçlarda indirim ve istisnaların getirilmesi,

Para Politikası Kurulu toplantılarının ayda bir kez yapılması zorunluluğunun yılda en az sekiz kez şeklinde değiştirilmesi,

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.?nin TOKİ?den olan alacaklarından, Hazineye olan borcu mahsup edilmek suretiyle, mevcut borç ve alacakların tasfiyesinin sağlanması,

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlara Hazineye ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar üzerinde 49  yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi, öngörülmektedir

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.