İş Sağlığı ve Güvenliği

YEDİ BUÇUK saatten az çalışma yapılması gereken işler hangileridir?

Yeni  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma süreleri  yönetmelikte düzenlemektir. Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan yönetmelikte bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:

a) Kurşun ve arsenik işleri
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı
işleri,
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın
kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle
levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler,
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin
hazırlanması işleri,
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,
güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina,
dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan
mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.
b) Cam sanayii işleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma
işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı
bulunmadığı takdirde),
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde), 3) Ateşçilik işleri,
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla
taşınmadığı takdirde),
7) Camı fırın başından alma işleri,
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,
9) Traş işleri,
10) Asitle hak ve cilalama işleri,
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları
sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
12) Pota ve taş odalarında görülen işler.
c) Cıva sanayii işleri
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı
işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri,
2) Cıvalı aletler yapımı işleri,
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve
laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.
d) Çimento sanayii işleri
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa
yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).
e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:
1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa
yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),
2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,
3) Kimyasal arıtma işleri,
4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,
5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,
6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin
taşınması işleri,
7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve
kömürlerin taşınması işleri.
f) Çinko sanayii işleri
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri,
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.
g) Bakır sanayii işleri
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri,
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri, 4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.
h) Alüminyum sanayii işleri
1) Alüminyum oksit üretimi işleri,
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,
3) Alüminyum madeni üretimi işleri.
ı) Demir ve çelik sanayii işleri
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve
döküm dairelerinde yapılan işler,
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci
derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin
işler,
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde,
haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya
çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve
yükletilmesi işleri.
j) Döküm sanayii işleri
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır
duruma getirilmesi işleri,
4) Maden eritme ve dökme işleri,
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.
k) Kaplamacılık işleri
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),
2) Polisaj işleri,
3) Kalaycılık işleri,
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,
5) Asitle yüzey temizleme işleri.
l) Karpit sanayii işleri
Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.
m) Asit sanayii işleri
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler,
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri,
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.
n) Akümülatör sanayii işleri
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri,
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.
o) Kaynak işleri
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri,
2) Toz altı kaynak işleri, 3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.
p) Madenlere su verme işleri
1) Su verme işleri (sertleştirme),
2) Semantasyon işleri.
r) Kauçuk işlenmesi işleri
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri,
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan
sıcak vulkanizasyon işleri.
s) Yeraltı işleri
Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç),
kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.
t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları ile yapılan işler.
u) Gürültülü işler
Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler.
v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2
kg/cm2
basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).
y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.
z) Tarım ilaçları
Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir