Teşvik İşlemleri Vergi Rehberi

Yatırımlarda diğer kazançlara indirimli vergi uygulanması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca Ekonomi Bakanlığınca “teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”
Aynı kanun maddesine eklenen (C) bendi gereği olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere “Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırım tutarının yüzde 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 80’e kadar artırmaya” Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yapılan bu yeni düzenleme gereği olarak kurumlar vergisi uygulamasında indirimli oran kazançtan bir indirim değil vergi oranında bir indirim olduğu için yatırımları doğrudan özendirmeye yöneliktir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (C) bendi uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yatırımcılar diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını da indirimli orana göre vergilendirecekler. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin 2012/3305 sayılı kararının 15’inci maddesinin 5’inci fıkrası hükmü gereği olarak hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;
* Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; ikinci bölgede yüzde 50’sini, altıncı bölgede yüzde 80’ini,
* Stratejik yatırımlarda, altıncı bölgede yüzde 80’ini, diğer bölgelerde yüzde 50’sini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecek.
Bu bağlamda da hedeflenen, yatırım maliyetlerinin bir kısmının devletçe karşılanması olduğundan yatırımların maliyeti, yatırıma katkı tutarı belirlenirken esas alınmaktadır. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutar; yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. Ancak bu bağlamda da yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi, arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında (sabit tutarı 50 milyon Türk Lirası’nın üzerindeki yatırımlar için en az 5 milyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekmektedir. Diğer yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (C) bendi yatırıma vergilendirme yoluyla destek sağlamak üzere yatırım devam ederken, diğer kazançlara uygulanacak vergi oranında indirim yapmak suretiyle finansman olanağı sağlamayı öngörmüş bulunmaktadır. Buna göre 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı bölgelerde yatırım yapan kuruluşlar için yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmının, yatırım işletmeye geçmeden önce, yatırım yapanların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlar üzerinden indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırımcıya finansman kolaylığı sağlanmış bulunmaktadır.
Diğer yandan 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda uygulanacak vergi indirim oranı yüzde 50 ile yüzde 90 oranında bölgelere göre değişmekte olup, bu oranlar 31 Aralık 2013 tarihinden sonra başlatılan yatırımlarda yüzde 30 ile yüzde 90 arasında bölgelere göre değişiklik göstermektedir.
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 18’inci maddesi uyarınca büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine bağlanan yatırımların Organize Sanayi Bölgelerinde yapılması veya sektörel işbirliği kapsamında olması halinde vergi indirimi desteği bir alt bölgede geçerli oranlarda hesaplanacak.

Kaynak:Dr.Veysi SEVİĞ/ITO G./26.4.2013

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir