Genel

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA Yönetmeliğinde değişiklik!!!

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” ibaresinden sonra gelen “ile anahtar teknik personele ilişkin belgeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’ başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Standart Form-KİK025.1/Y Anahtar Teknik Personel Listesi Formu”, “Standart Form-KİK025.2/Y Anahtar Teknik Personel Beyannamesi”, “Standart Form-KİK025.3/Y Anahtar Teknik Personel Listesi” ve “Standart Form-KİK025.4/Y Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” standart formları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9. maddesinin (17) numaralı dipnotunun ikinci fıkrasının 7.9.2.2.1., 7.9.2.2.3., 7.9.4.1.1. ve 7.9.4.3.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7.9.2.2.2. ve 7.9.4.2. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“7.9.2.2.1. Asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50’si)”

“7.9.2.2.3. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca ilave olarak sunulan, son 15 yıla ilişkin en fazla 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50’si)”

“7.9.4.1.1. Tam puan için gereken tutar: […] (Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyimi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın iki katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50’si)

Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyim için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…….]) eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 25’i)”

“7.9.4.3.1. Tam puan için gereken tutar: […….] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının altı katı)

Asgari puan için gereken tutar: [….…] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının üç katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50’si)

Asgari puan için gereken tutara eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 25’i)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 1/9/2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

                            3/7/2009

27277

2-

                            8/9/2009

27343

3-

                            4/3/2010

27511

4-

                            2/4/2010

27540

5-

                           26/6/2010

27623

6-

                           16/3/2011

27876

7-

                           16/7/2011

27996

8-

                           30/7/2011

28010

9-

                           2/10/2011

28072

13 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28383

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir