Genel

yanlış sigorta uygulamalarıyla mücadele

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE

BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK RG:30.4.2011

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yanlış sigorta uygulamaları ile etkin mücadele için yanlış sigorta uygulamalarının tespiti, bildirimi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede sigorta ilişkisi ile ilgili tüm tarafların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik sigortalılar, sigorta şirketleri, sigorta aracıları ile sigorta ilişkisi içerisindeki taraflar ve bu ilişkide rol oynayan kişileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: 9/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğine göre kurulmuş Sigorta Bilgi Merkezini,

             b) Müsteşarlık:  Hazine Müsteşarlığını,

             c) Sigorta aracısı: Sigorta acentesi ile sigorta brokerini,

             ç) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta/reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta/reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını ve emeklilik şirketini,

             d) Yanlış sigorta uygulaması: Bu Yönetmelik kapsamında, sigorta ilişkisi içerisindeki taraflardan ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerden bir veya birkaçına haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü fiili,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamaları

             Yanlış sigorta uygulamaları türleri

             MADDE 5 (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen yanlış sigorta uygulamaları aşağıda yer alan durumları kapsar:

             a) Şirket içi yanlış sigorta uygulamaları: Şirketin her kademedeki personelinin tek başına veya şirket içi ve/veya şirket dışından üçüncü şahıslarla birlikte şirket aleyhine gerçekleştirdiği yanlış sigorta uygulamalarıdır.

             b) Sigortalı yanlış sigorta uygulamaları ve tazminat sürecindeki yanlış sigorta uygulamaları: Sigortalının, sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili tarafların, tazminat takip aracıları, hasar tedvir ve tasfiyesini yürütenler, sigorta eksperleri gibi bu ilişkide rol oynayanların sigorta sözleşmesinin kurulması ve yürürlüğü ile sigorta tazminatının tekemmülü aşamalarında şirkete karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamalarıdır.

             c) Aracı yanlış sigorta uygulamaları: Sigorta aracılarının şirketlere, sigortalılara veya sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili kişilere karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamalarıdır.

             ç) Diğer yanlış sigorta uygulamaları: (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan haller dışındaki yanlış sigorta uygulamalarıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamaları Karşısında İlgili Tarafların Yükümlülükleri

             İş dürüstlüğü ve etik ilkeler

             MADDE 6 (1) Şirketler ve aracılar iş dürüstlüğünü yüksek standartlara ulaştırmak için gerekli tedbirleri alırlar.

             Yanlış sigorta uygulamaları ile mücadele

             MADDE 7 (1) Şirketler ve aracılar yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesi, tespiti, kayıt altına alınması, ortadan kaldırılması ve ilgili mercilere bildirimi için etkin usuller tesis ederler ve bu amaçla gerekli kaynağı tahsis ederler.

             Önlemler

             MADDE 8 (1) Şirketler yanlış sigorta uygulamalarına karşı potansiyel riskleri tespit etmek,  yanlış sigorta uygulamaları yapılabilecek süreçleri kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alırlar. 

             Eğitim

             MADDE 9 (1) Şirketler, yönetim kurulu dahil tüm çalışanlarının yanlış sigorta uygulamaları hakkında içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenen eğitimleri almalarını sağlarlar.

             Bilgilendirme yükümlülüğü

             MADDE 10 (1) Şirketler; sigortalı, lehdar ve hak sahiplerini sigorta tazminatını etkileyecek konularda yanlış bilgi vermelerinin sonuçları hakkında bilgilendirir.

             (2) Yanlış sigorta uygulamalarına dolaylı veya doğrudan sebebiyet veren aracılar hakkında, ilgisine göre, 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası veya 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

             Bildirim yükümlülüğü

             MADDE 11 (1) Sigorta şirketleri yanlış sigorta uygulaması şüphesi nedeniyle tazminat talebini reddettiklerinde durumu ilgiliye yazılı olarak bildirmek ve Merkezde bu amaçla hazırlanan veri tabanına işlemek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması

             Veri tabanı

             MADDE 12 (1) Merkez, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği ve Müsteşarlıkça belirlenen yetkili kullanıcılar ile şirketlerin erişimine açık özel bir veri tabanı kurar.

             (2) Bu veri tabanında bildirilen şüpheli durumlar ağırlıklarına göre sınıflandırılır.

             (3) Bu veri tabanında, sigortalı, hak sahibi, sigorta kapsamında hizmet sunucu ve diğer sigorta konusu menfaatte taraf olan ilgililer temelinde sistematik risk değerlendirmesini sağlayan bilgi işlem tabanlı kontroller tesis edilir.

             Bilgi paylaşımı

             MADDE 13 (1) Sigorta şirketleri iş kabullerinde ve her türlü risk değerlendirmelerinde Merkezin bu amaçla hazırlanan veri tabanında yer alan bilgileri dikkate alırlar.

             İlgili mercilere bildirim

             MADDE 14 (1) Merkez sistematik kontroller sonucunda veya kendisine iletilen bildirimler çerçevesinde yanlış sigorta uygulamasının suç mahiyetinde olduğunu tespit ettiği durumlarda keyfiyeti ilgili adli mercilere ve Müsteşarlığa iletmekle mükelleftir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Bu yönetmeliğin yayımı öncesindeki yanlış sigorta uygulamaları

             GEÇİCİ MADDE 1 (1) Şirketler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut bulunan ve yanlış sigorta uygulamaları olarak değerlendirilen, özellikle mahkeme kararıyla hükme bağlanmış veya adli kovuşturmaya konu olan durumları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Merkez tarafından belirlenen veri yapısında Merkez veri tabanına işlemek zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin;

             a)  Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde,

             b) Diğer hükümleri 1/6/2011 tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir