Vergi Rehberi

Vergi levhası asma zorunluluğu kalktı

Vergi Usul Yasası’nın 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında “vergi levhası”nın kullanımına yönelik düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme 6111 sayılı yasanın 82’nci maddesi ile değişikliğe uğramıştır. Yeni şekli ile söz konusu düzenleme “Gelir Vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi matrahlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.”
6111 sayılı yasa ile yapılan değişiklik uyarınca, bundan böyle vergi levhalarının mükellefler tarafından iş merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup, görünecek şekilde asılması zorunluluğuna son verilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından son olarak yayımlanan 408 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar uyarınca; ticari kazanç sahipleri, Gelir Vergisi Yasası’nın 52’nci maddesinin altıncı fıkrasında bahsi geçen yazıhaneyi açmış bulunan zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, adi şirketler, kolektif şirketler, adi komandit şirketlerle anonim şirketler, limited şirketler, eshamlı komandit şirketler, iş ortakları vergi levhası almak zorundadırlar.
Vergi levhasında “bulunması gereken bilgiler ise; mükellefin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, işyeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, faaliyet kodu (NACE Kodu) ve faaliyet türü, faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde vb), beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahlara ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi, internet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi” olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
Yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi halinde vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır.”
Mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmediği, ancak beyannamelerin vergi levhasının kanuni alınma süresi içerisinde verilmesi durumunda, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesine aktarılacak.
Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresinde aldığı kabul edilecek.
Vergi levhasını yazılı almak isteyen mükellefler, ilgili dönem beyannamelerini vermiş olmak kaydıyla internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış olup, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırabilecekler.
Yukarıda belirtilen şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmasına veya eksik tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilen onay numarası ve tarihi vergi levhasının tasdiki olarak kabul edilecek.
Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında mükellefin kimlik bilgilerine yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni işe başlama“ ifadesi yer alacak. Söz konusu mükelleflerin, mükellefiyet tesisiyle birlikte vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacak.
Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi mesleki yönden bağlı bulundukları meslek odaları bünyesinde 3568 sayılı yasaya göre yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirler aracılığıyla internet vergi dairesi üzerinden de erişebilecekler.
Mükellefler tarafından matrah artırıcı düzeltme beyannameleri verilmesi halinde, tahakkuk fişi düzenlemesiyle birlikte yeni vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacak.
Yapılan yeni değişiklik uyarınca “Mükellefler, başka kurumlara ibraz edecekleri vergi levhalarının internet vergi dairesinden yazdırılmış nüshasının fotokopi yoluyla çoğaltılan örneklerini herhangi bir onaya gerek kalmadan kullanabilecekler.”
Diğer yandan vergi levhasının 6111 sayılı yasa ile asılma zorunluluğunun kaldırılmış olmasına rağmen isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilecekler veyahut web sitelerinde yayımlayabilecekler.
Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgusu yapabilecekler. E-vergi levhası sorgusuyla bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilere ulaşılabilecek, ancak bu uygulama bireysel sorgulamalar için hizmet verecek. Çoklu sorgulamalar için ise vergi levhası doğrulama servisinden yararlanılabilinecek.

Veysi SEVİĞ/İTO Gazetesi/22.4.2011

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir