Dernekler Rehberi

Vakıflar Yönetmeliğinde değişiklik

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İhtiyat akçesi hesabında biriken ve kullanılmayan paralar ile vakfı adına yeni gayrimenkul satın alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine  aşağıdaki fıkra  eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya sözleşmeli  olarak çalışan personel meclis üyeliğine aday olamaz.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Vakıf temsilcileri;  en fazla kanunda sayılan asil üye sayısı kadar farklı adayın ad ve soyadını oy pusulasına yazarlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yıllık çalışma raporu,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli izinlerde ve doğum nedeniyle alınan ücretsiz izinlerde geçirilen süredir. Askerlik, hastalık, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

30 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28128
YÖNETMELİK
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir