Vergi Rehberi Yargı Kararları

Tavan ücretini aşan SGK priminin iadesinde tevkifat yapılmadığı için ücret kabul edilerek yıllık GV beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2009 yılında birden fazla işverenden ücret geliri elde ettiğiniz ve işverenler tarafından kesilerek sosyal güvenlik kurumuna ödemesi yapılan sigorta primi tutarının yasal tavan ücreti aşan (işçi hissesi) 5.480,55 TL Sosyal Güvenlik Kurumunca tarafınıza iade edildiği belirtilerek, iade edilen bu tutarın gelir vergisi tevkifatına tutulup tutulmayacağı ile tarafınızca beyan edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 193 s. GVK.nun 61. maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 63 üncü maddesinde ise ücretin gerçek safi değerinden işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından yapılacak indirimler sayılmış olup, (2) numaralı bendinde kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler indirilecek kalemlerden biri olarak belirtilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde ilgililerin isteği halinde sigorta prim tavanını aşan (ücretten fazla kesilen) sigorta primlerinin iade edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler ve ödemeler sayılmış olup, bu hükümler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kuruma fazla ödenen prim tutarlarının iadesinde tevkifat yapılacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

Aynı Kanunun “Gelirin toplanması ve beyanı” başlıklı 85 inci maddesinde, “Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur…” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 86 ncı maddesinde ise hangi gelirler için yıllık beyanname verilmeyeceği, beyanname verilmesi halinde beyannameye dahil edilmeyeceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.

Buna göre, 2009 yılında birden fazla işveren tarafından kesilerek sosyal güvenlik kurumuna ödenen sigorta primlerinden yasal tavanı aşan ve tarafınıza iade edilen kısmın ücret kabul edilmesi ve bu ücretlerin tevkifata tabi tutulmaması nedeniyle tarafınızca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

ÖZELGE:

  T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
 

 

  TARİH : 12.10.2010
SAYI : B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/7–48
KONU : Tavan ücretini aşan sosyal güvenlik priminin iadesi sırasında tevkifat yapılmadığı için ücret kabul edilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği hk.
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir