İşçi Alacak ve Tazminatları

Tarımda satılan ürün üzerinden SGK hizmeti kazanma ve dilekçe örneği

2926 s. Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re`sen tescil edilmeyen ve sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılanların sigortalılıkları 22/5/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 13/6/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge gereğince, tevkifat yapılan çiftçilerin tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı taleptebulunmaları halinde, tevkifat tutarlarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılmaktadır.

Ancak, tevkifata istinaden tescillerin yapılabilmesi için, tevkifat tutarlarının SGK hesaplarına geçip geçmediğinin kontrol edilmesi ile tevkifatçı listelerinde tespit edilerek tek tek sigortalı hesaplarına aktarılması sonucunda sigortalılık başlatılacağından, 6111 sayılı Kanun gereği yapılandırma işlemlerinden faydalanmak isteyen sigortalıların yoğun talebi nedeniyle özellikle yoğun alım yapılan ve bir çok çevre il müdürlüğü tevkifatlarını da yükleme zorunluluğu olan, bu işlemin prim borçlarının yapılandırılması için gereken başvuru süresi içerisinde yapılması mümkün olamayacağı anlaşılan ve belirtilen sıkışıklığı yaşayan il müdürlüklerimizin bu haktan faydalanmak isteyen sigortalılarımıza imkan verebilmesi için daha önce 4/7/2008 tarihli ve 69094 sayılı Genel Talimatımızda da belirtildiği gibi 2/5/2011 tarihine kadar tevkifata istinaden tescillerinin yapılması için il müdürlüklerimize müracaat eden çiftçilerin ellerindeki belgelere göre tescillerinin yapılarak kendilerinden taahüt alınması ve yapılan inceleme ve araştırma sonucunda 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin sigortalılıklarının iptal edilerek, varsa ödedikleri primlerin yersiz ödeme olarak iade edilmesi, 2/5/2011 tarihinden sonra bu durumda olanların öncelikle sigortalılıklarının güncellenerek mağduriyetlerine neden olunmaması gerekmektedir.

 

ÖRNEK DİLEKÇE

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ`NE

……………..

Sattığım tarımsal ürün bedelinden …../…../……… tarihinde ……………..TL

tevkifat yapılmıştır buna ilişkin belgeler ektedir.2926 sayılı Kanun kapsamında bulunmam nedeniyle 22/5/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ gereğince tescilimin yapılarak sigortalılığımın başlatılması ve 6111 sayılı Kanun gereğince yapılandırma hakkından faydalanmak istiyorum.

Durumu bilgilerinize sunar, kurumunuzca yapılacak incelemede kanun kapsamında bulunmadığımın anlaşılması halinde sigortalılığımın iptal edileceğini ve herhangi bir hak talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. …./…./2011

AD SOYAD

İMZA

T.C NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ :

DOĞUM TARİHİ :

ADRES

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir