Genel Sağlık Sigortası

SUT/2010 yine değişti (15.10.10)

RG:15 Ekim 2010 Tarih-Sayı: 27730

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 1.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 SUT’un 3.1.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümle olarak aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir.

“Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur.”

MADDE 3 SUT’un 3.2.5 numaralı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.”

MADDE 4 – SUT’un 4.2.2.B-5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendine, “İntraaortik balon,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ventrikül destek cihazı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – SUT’un 4.4.3.A-1 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Üçüncü fıkrasında yer alan “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya Kurumca yetkilendirilen ve Kurum web sayfasında ilan edilerek duyurulan hastanelerce” ifadesi eklenmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (bundan sonra Genel Müdürlük olarak ifade edilecektir)” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Beşinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6 – SUT’un 4.5.2.B-1 numaralı maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(4) Yurt içi ön taramalarda belirlenen verici adaylarının, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve çalışma izni verilmiş doku tipleme laboratuarlarında yapılan yüksek çözünürlük DNA testi ile HLA doku grubu doğrulama testleri giderleri, toplam 25 adayı geçmemek üzere Kurum tarafından karşılanır.

(6) Tedavisi için kemik iliği nakli gereken ve yurt içinde uygun vericisi bulunmadığı ülkemizdeki kemik iliği doku bilgi bankalarınca rapor edilen hastalar için, yurtdışındaki kemik iliği bankaları aracılığı ile 8/8 ile 10/10 a kadar doku tipi uyumu gösteren (HLA A, B, C, DR, DQ düşük çözünürlük ve HLA DR, HLA C, HLA DQ yüksek çözünürlükte) kan örnekleri (bir defada en fazla 10, toplamda 25 kişiyi geçmemek üzere) beklemeden ilgili yurt içi doku bankası tarafından gerekçesi veya aciliyeti belgelendirilmek kaydıyla yurt dışı laboratuarlarında veya yurda getirtilerek Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve çalışma izni verilmiş Doku Tipleme Laboratuarlarında yüksek çözünürlükte DNA yöntemi ile HLA doku grubu analizine (doğrulama testine) tabi tutulur. Bu testlerin bedelleri Kurum tarafından karşılanır.”

MADDE 7 – SUT’un 4.5.4.Ğ numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hasta epikrizinde” ibaresi “hasta hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – SUT’un 4.5.4.H numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “epikrizde” ibaresi “hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – SUT’un 5.2.1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasında yer alan “Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca;” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.

b)  Üçüncü fıkrasında yer alan “sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmesi halinde yol gideri,” ifadesinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – SUT’un 5.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Yerleşim yerinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde birinci basamak sağlık kuruluşunca düzenlenen sevk belgesi kabul edilecek olup sözleşmeli herhangi bir sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde ise yerleşim yerinin belirlenmesi halinde tedavi için düzenlenen geçerli sağlık raporu, sevk belgesi olarak geçerli kabul edilir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – SUT’un 6.1.1.C numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Medula hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.”

b) Altıncı fıkrasına ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.”

c) Sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir.”

MADDE 12 SUT’un 6.2.16 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.16. Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı

6.2.16.A- Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak hastalığında;

(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler), (1) numaralı fıkrada belirtilen özel tıbbi mamalara ilave olarak; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünlerden (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi, çikolata, gofret vb.) bir aylık;

a) 0-12 ay için: 31 TL

b) 1-5 yaş için: 60 TL

c) 5-15 yaş için: 77,50 TL

ç) 15 yaş üstü için: 80 TL tutarında özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürün,  Kurumca karşılanacak olup en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

d) Bu ürünler; çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(3) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için: 52,50 TL

b) 5-15 yaş için: 80 TL

c) 15 yaş üstü için: 72,50 TL tutarında özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürün, Kurumca karşılanacak olup en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

(4) Protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında kullanılacak özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler; hastalık ile un ve mamul ürünün kullanılacağının belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(5)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” nde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 13 – SUT’un 6.2.27.Ç numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “epikrizde” ibaresi “hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – SUT’un 6.6 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “epikrizde”  ibaresi “hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 15 – SUT’un 7.1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) 17 nci fıkrasının (a) bendine “reçete” ibaresinden sonra “aslı” ibaresi eklenmiştir.

b) 17 nci fıkrasına aşağıdaki bent “(d)” bendi olarak ilave edilmiştir.

“d) SUT eki “Protez Ortez Listesi” nde (EK-5/C) yer alan tıbbi malzemelerden, şahıs ödemelerinde tıbbi uygunluk aranacak tıbbi malzemeler, “Tıbbi Uygunluk Aranacak Protez Ortez Listesi’nde (EK-5/C-1)” yer almaktadır.”

c) 19 uncu fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak kişiye özel ısmarlama olan veya iade kapsamındaki tıbbi malzemelerde bu süre aranmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve “İade kapsamındaki cihazlara ait reçete ve sağlık raporu ile ilgili işlemlerin 15 (on beş) iş günü içinde Kurumumuz taşra teşkilatlarına başvurularak başlatılması zorunludur.” ibaresi üçüncü cümle olarak fıkraya eklenmiştir.

MADDE 16 – SUT’un 7.3.7 numaralı maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasında yer alan “ve geri ödeme kapsamında” ibaresi “veya geri ödeme kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, işitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun belirtildiği, kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.”

MADDE 17 – SUT’un 7.3.8 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “aylık sık replesmanlı kontak lenslerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “optisyenlik müessesesinden temin edilmesi halinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – SUT’un 7.3.12.A- 1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) Altıncı fıkrasında yer alan “(maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi)” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

b) 11 inci fıkrasına ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Ancak gün içinde sürekli kullanımının gerektiği sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde NİMV cihazlarının maskeleri altı ayda bir Kurumca karşılanır.”

c) “Isıtıcılı nemlendiricili üniteleri NİMV cihazlarına dâhildir. Ayrıca ısıtıcılı nemlendiricinin Kurumca bedeli karşılanmaz.” ibaresi 12 nci fıkra olarak ilave edilmiştir.

MADDE 19 – SUT’un 7.3.24 numaralı maddesinin birinci maddesinde yer alan “epikrizinde” ibaresi  “hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – SUT’un 7.3.25 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “15 mm” ibaresinden önce gelmek üzere “uzunluğu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – SUT’un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.26 ncı madde olarak ilave edilmiştir.

“7.3.26. Ventrikül Destek Cihazı

7.3.26.A-Kısa Süreli Ventrikül Destek Cihazı

(1) Bu uygulama Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kalp nakli yapılmasına müsaade edilen merkezlerde yapılmalıdır.

a-   Transplant bekleyen hastalarda hastayı yaşatmak amacıyla donör bulununcaya kadar kullanılabilir.

b- Donör bulunamadığı zaman uzun süreli ventrikül destek cihazı gerektiren hastalarda köprü amacıyla kullanılmalıdır.

(2) İntra aortik balon pompası kullanımı bu kurallara tabi değildir.

7.3.26.B-Uzun Süreli Ventrikül Destek Cihazı

(1) Ventrikül Destek Cihazı (total yapay kalp dahil olmak üzere); zedelenmiş ya da zayıflamış kalbin kan pompalamasına yardımda kullanılan cihazlardır. Bu aygıtlar, kalp nakline köprü ya da kalıcı tedavi olarak kan dolaşımına yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu uygulama Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kalp nakli yapılmasına müsaade edilen merkezlerde yapılmalıdır. Hasta ulusal koordinasyon merkezinde kayıtlı kalp nakli adayı olmalıdır.

(2) Ventrikül Destek Cihazının Konsol ve sistemin diğer üniteleri (mobil kontrol ünitesi, bağlantı kabloları, şarj edilebilir pil vb) demirbaş malzeme olup ister hastane ortamında ister hastane dışı ortamda takip esnasında söz konusu malzemeler uygulamayı yapan hastane veya firma tarafından karşılanmalıdır. Sadece hastaya takılan pompa kısmının bedeli Kurumca karşılanır.

(3) Cihazın kalp nakline köprüleme endikasyonu ve kalıcı tedavi için takılması gerekliliği, kardiyoloji ve kalp damar cerrahlarından oluşan konsey kararına istinaden ilgili branşların birlikte bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olmalıdır. Düzenlenecek sağlık kurulu raporlarına implantasyona karar verilmesini gerektiren implantasyon öncesi hemodinamik ve ekokardiyografik bulgular ile ilgili laboratuar tetkik sonuçları eklenecektir.”

MADDE 22 – SUT’un 9.3 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(3)  Kuruma MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen hizmet detay belgesi ayrıca basılı olarak gönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları için fatura eki belgelerin hangilerinin getirileceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol hükümleri saklıdır.”

MADDE 23 – SUT’un 9.3.2.C numaralı maddesi çıkarılmıştır.

MADDE 24 – SUT’un 9.3.2.Ç numaralı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(1) MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum/kuruluşları, MEDULA sistemine kaydettikleri tedaviye ait hizmet detay belgesini MEDULA hastane sistemi aracılığı ile elektronik olarak kaydedilecektir. Hizmet detay belgesi fatura tesliminde ünitelere teslim edilmeyecek olup ancak Kurum tarafından talep edilmesi halinde, hizmet detay belgesinin çıktısı ilgili hekimler ve başhekimlikçe onaylı olarak teslim edilecektir. Hizmet detay belgesindeki epikriz bölümü, yatarak tedavilerde ve cerrahi işlemlerin yapıldığı tüm sağlık hizmetleri için elektronik ortamda düzenlenecektir.

(2) MEDULA sistemini kullanmayan ve/veya SUT hükümleri gereğince manuel düzenlenmesi gereken (her hasta için ayrı ayrı düzenlenmiş) faturalara ait hizmet detay belgelerinde;

•  Hastanın adı soyadı, telefon numarası,

•  T.C Kimlik Numarası,

•  Provizyon no/MEDULA takip no,

•  Muayene tarihi,

•  İlgili hekimin bilgileri,

•  Hasta yatış ve çıkış günleri,

•  Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu ve uygulanan tedavi,

•  İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) SUT kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı,

•  Tıbbi malzemelerin adı, adetleri, birim fiyatları, SUT’ta yer alanların SUT kodları, varsa devredilen Emekli Sandığı protokol kodları, onaylanmış ürün numarası,

•  Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı, (parenteral ilaçlar için hizmet detay belgesinde hastaya verilen dozlar (mg, ıu, ml vb) belirtilecek ancak fiyat ve tutarlar kutu/ adet üzerinden fatura edilecektir.)

•  Kullanılan kan ve kan bileşenleri, miktarları ve ünite numaraları,

•  Epikriz notu,

belirtilmelidir.”

MADDE 25 – SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 26 – SUT eki “Hasta Sevk Formu (EK-4/A)” bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 27 – SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/A1) ile 03/6/2010 tarih ve 27600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/A) nde; 380.020, 380.021 ve 380.022 kodları ile yer alan tıbbi malzeme isimlerindeki “hydrofiber” ibaresi “fiber” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK-5/A2);

a) “350.020” kod numarası ile yer alan “KORONER STENT (ÇIPLAK TÜM BOYLAR)” adlı malzemenin kod numarası “350.140” olarak,

b) “350.030” kod numarası ile yer alan “KORONER STENT (İLAÇ SALINIMLI TÜM BOYLAR)” adlı malzemenin kod numarası “350.150” olarak,

değiştirilmiştir.

MADDE 29 – SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” ndeki (EK-5/C) “220780” kod numarası ile yer alan “Isıtıcılı Nemlendirici” adlı malzeme listeden çıkartılmıştır.

MADDE 30 – SUT eki EK-5/C Listesinde değiştirilen SUT kodları, bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğin ekinde yer alan (4) numaralı liste SUT ekine, “Tıbbi Uygunluk Aranacak Protez Ortez Listesi” (Ek-5/C-1) olarak ilave edilmiştir.

MADDE 32 – Bu Tebliğin;

a) 11 inci maddesi 30/10/2010 tarihinde,

b) 12 nci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihini takip eden 5 inci işgünü,

c) 16 ncı ve 17 nci maddeleri 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 25 inci maddesi 20/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 26 ncı maddesi bu Tebliğin yayımı tarihini takip eden 5 inci gün,

e) 27 nci maddesi; EK-5/A için 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EK-5/A1 için 03/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

f) 28 inci maddesi 05/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) 30 uncu maddesi 03/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir