İşçi Alacak ve Tazminatları

Süreksiz tarım işçilerinin prim işlemleri

2925 s. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tarım sigortalılarına ilişkin primlerin;

  • İlişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi,
  • Takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde ise, tarım sigortalılıklarının takip eden takvim yılı başından itibaren sonlandırılması,

gerekmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, 23/3/2009 tarihli ve 2009/47 sayılı Genelgeyle, 2008 yılına ait primlerinden Ocak ila Eylül aylarına ilişkin olanlarının tamamını, ilişkin olduğu yılı izleyen 2009/Şubat ayı sonuna kadar ödemiş olan sigortalıların, aynı yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait primlerini de, Şubat ayının sonuna kadar ödemekle birlikte, gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmeksizin ödemiş olmaları veya söz konusu Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait primlerinin %30 üzerinden tahakkuk ettirilmesi nedeniyle %2,5 oranında eksik ödemiş olmaları halinde, hesaplanacak bakiye 2008/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin %2,5 oranındaki fark prim ve/veya söz konusu aylara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını birlikte en geç 31/8/2009 tarihine ve bilahare Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüzün 26/10/2009 tarihli Genel Yazısına istinaden 28/2/2010 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla, söz konusu fark primler 2009/Şubat ayı sonunda ödenmiş gibi kabul edilerek sigortalılıklarının 1/1/2009 tarihinden itibaren devam ettirileceği açıklanmıştır.

  • Ancak, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne ulaşan yazılardan bazı tarım sigortalılarının;
  • Bir takvim yılının ikinci altı aylık dilimine ilişkin primlerini, bu süreler için geçerli olan asgari ücretin %32,5’i üzerinden ödemeleri gerekirken, ilk altı aylık süre için geçerli olan asgari ücretin %32,5’i üzerinden peşin olarak ödedikleri, dolayısıyla ikinci altı aylık süre içindeki primlerini takip eden takvim yılının Şubat ayı sonuna kadar tam olarak ödememiş olmaları nedeniyle tarım sigortalılıklarının, takip eden takvim yılı başı itibariyle sonlandırılması durumuyla karşı karşıya kaldıkları,
  • 2008/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin %2,5 oranındaki fark prim veya söz konusu aylara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 28/2/2010 tarihine kadar ödememelerine veya eksik ödemlerine rağmen 2009 ve 2010 yılına ilişkin primlerini ödemeye devam ettikleri,
  • 2009 yılına ilişkin primlerini 28/2/2010 tarihine kadar ödememeleri veya eksik ödemelerine rağmen 2010 yılına ait primlerini ödemeye devam ettikleri, anlaşıldığından, konuyla ilgili olarak düzenleme yapılmasına gereksinim duyulmuştur.
  • 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının, bir takvim yılına ilişkin primlerinden takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş olan primlerine ilişkin borç aslı
  • toplamının; aynı takvim yılının ikinci altı aylık süresi için 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücret dikkate alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı ile birinci altı aylık süresi için 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücret dikkate alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı farkının 6 aylık süre ile çarpımı sonucunda bulunan tutara kadar (dahil) olması halinde, bahse konu sigortalılarının tarım sigortalılıkları sonlandırılmayacaktır.

Başka bir ifadeyle, 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının, bir takvim yılı içindeki eksik ödenmiş primlerine ilişkin borç aslı toplamının; (İlgili Yılın İkinci Altı Aylık Dönemi İçin Geçerli Olan Günlük Asgari Ücret x 15 x 32,5 / 100) – (İlgili Yılın Birinci Altı Aylık Dönemi İçin Geçerli Olan Günlük Asgari Ücret x 15 x 32,5 / 100) x 6 formülü vasıtasıyla hesaplanacak tutara kadar olması halinde, tarım sigortalılıkları sonlandırılmayacaktır.

Örnek 1- 2009 yılının ikinci altı aylık süresinde 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan günlük asgari ücretin 23,10 TL, aynı yılın ilk altı aylık süresinde 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan aylık asgari ücretin 22,20 TL olduğu dikkate alındığında, 2009 yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş tarım sigortası primi borç aslı toplamı; 23,10 x 15 x 32,5 / 100 = 112,62 TL 22,20 x 15 x 32,5 / 100 = 108,23 TL

112,62 – 108,23 = 4,39 TL

4,39 x 6 = 26,34 TL veya altında olan tarım sigortalılarının, sigortalılıkları sonlandırılmayacaktır.

Örnek 2- (A) sigortalısının 2009 yılına ilişkin ödenmemiş tarım sigortası primi borç aslı tutarının 25,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalının 2009 yılından kaynaklanan tarım sigortası primi borç aslı tutarının 2009 yılı için geçerli olan sınırın (26,34 TL’nin) altında kalması nedeniyle tarım sigortalılığı sonlandırılmayacaktır.

Örnek 3- (B) sigortalısının 2009 yılına ilişkin ödenmemiş tarım sigortası primi borç aslı tutarının 78,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalının 2009 yılından kaynaklanan tarım sigortası primi borç aslı tutarının 2009 yılı için geçerli olan sınırın (26,34 TL’nin) üzerinde olması nedeniyle tarım sigortalılığının 1/1/2010 tarihi itibariyle sonlandırılması gerekecektir.

2925 sayılı Kanuna göre tarım sigortalılarının ödeyecekleri prim oranı 1/10/2008 tarihi itibariyle %30 dan %32,5’a çıkartıldığından, sigortalılığın sonlandırılmasına neden olmayacak

tarım sigortası primi, 2008 yılının ilk altı aylık süresinde %30, ikinci altı aylık süresinde %32,5 üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle bulunacaktır.

Dolayısıyla, 2008 yılının ikinci altı aylık süresinde 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan günlük asgari ücretin 21,29 TL, aynı yılın ilk altı aylık süresinde 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan günlük asgari ücretin 20,28 TL olduğu göz önüne alınarak, 2008 yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş tarım sigortası primi borç aslı toplamı,

21,29 x 15 x 32,5 / 100 = 103,79

20,28 x 15 x 30 / 100 = 91,26

103,79 – 91,26 = 12,53

12,53 x 6 = 75,18 TL veya altında olan tarım sigortalılarının sigortalılıkları sonlandırılmayacaktır. Bu tutarın üstünde olması halinde ise tarım sigortalılıklarının 1/1/2009

tarihi itibariyle sonlandırılması gerekecektir.

Diğer taraftan, tarım sigortalısı olmakla birlikte zorunlu sigortalılığa tabi çalışması

nedeniyle yılın bazı aylarında tarım sigortası tahakkuk etmemiş sigortalılar için de

sigortalılığın sonlandırılmasına neden olmayacak tarım sigortası primi yukarıda belirtildiği

şekilde hesaplanacaktır.

Bu bağlamda, gerek bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce, gerekse bu Genelgenin

yayımlandığı tarihten sonra bir takvim yılı içindeki ödenmemiş tarım sigortası primi borç aslı,

yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan tutar veya altında olan tarım

sigortalılarının sigortalılıkları sonlandırılmayacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, bir takvim yılı içindeki tarım sigortası prim borcu yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan tutardan fazla olmasına rağmen, takip eden yıllar için tarım sigortası primini ödemeye devam etmiş olan sigortalıların, prim borçlarını Kurumca bir defaya mahsus gönderilecek bir ay süreli tebligat üzerine ödemeleri halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. Aksi halde, takip eden takvim yılı için yapmış oldukları ödemeler, tarım

sigortalılıklarının geçerli olduğu yıla ilişkin prim borçlarına mahsup edilmesinin ardından, varsa kalan tutarlar Kuruma başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla ilgililerine iade edilecektir. (SGK/6.8.10 -2010/93 s.G.)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir