Memur Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sözleşmeli erbaş ve erlerin sigortalılıkları

 1- Giriş: 22.3.2011 tarihli ve 27882 s. Resmi Gazetede yayımlanan 6191 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu” ile sözleşmeli er ve erbaşların statüleri ve 12 Mart 1971 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihine kadar, Yüksek Askeri Şura kararlan ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilenlerin bu sürelerinin değerlendirilmesine dair düzenlemeler yapılmış olup, düzenlemeler hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile bu Kanunla 926 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

2.1- Sözleşmeli erbaş ve erlerin sigortalılıkları ve prime esas kazançları

6191 s. K.nun 4. maddesi uyarınca sözleşmeli er adayları, Ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınacaktır. Askerî eğitimi basan ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılacaktır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla, azamî yirmi dokuz yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecektir.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunların prime esas kazançlarının hesabında; sözleşmeli er adayı, sözleşmeli er ve sözleşmeli onbaşı olarak istihdam edilenler tahsil ve dereceleri itibarıyla gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde uzman onbaşılar için, sözleşmeli çavuş olarak istihdam edilenler ise tahsil ve dereceleri itibarıyla ayrı cetvelde uzman çavuşlar için belirlenen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı esas alınacaktır.

2.2- Sözleşmeli erbaş ve erlerin fiili hizmet süresi zamları ile itibari hizmet süreleri

Kanunun 10 uncu maddesinin onbirinci fıkrası ile 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun (13) numaralı bendinde yer alan “ve uzman erbaşlar” ibaresi, ” uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler” şeklinde, 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve uzman erbaşlardan” ibaresi “, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden” şeklinde değiştirildiğinden, sözleşmeli er ve erbaşlar 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 13 numaralı bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca itibari hizmet süresinden yararlandırılacaklardır.

2.3- Sözleşmeli erbaş ve erlerden sözleşmesi sona erenlerin genel sağlık sigortalılıkları

Kanunun 8 İnci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sözleşmeli erbaş ve erlerden kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde 6 ncı maddede belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetmesi nedenleriyle sözleşmeleri sona erenlerin sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri süre kadar,

Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmelerini yenilemeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenlerin sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri sürenin yansı kadar,

süreyle genel sağlık sigortalılıkta devam edecektir.

Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılmaya devam edilenlerin sigortalı hissesi dâhil genel sağlık sigortası primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden, Milli Savunma Bakanlığı veya içişleri Bakanlığı tarafından ödenecektir.

Genel sağlık sigortası priminin ödenmeye devam edildiği süre içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık hâllerinden biri kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların bu çalışmaları sebebiyle adlarına genel sağlık sigortası primi ödenmesi halinde ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenmeyecektir.

2.4- Sözleşmeli erbaş ve er olarak geçen sürelere karşılık yapılan ödemenin emekli ikramiyesine esas hizmetler arasında değerlendirilmemesi

6191 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca;

– Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erler ile

– İlk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlıkta, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilerek sözleşmeleri idarece feshedilen sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet yıllarına göre belirlenen oran esas alınarak yapılan ödemeye esas süreler, bunların ilgili mevzuatına göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri ve emekli olmaları (malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanması hali dahil) veya hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması durumunda; ilgisine göre 5434 sayılı Kanunun 89 veya Ek 82 nci maddelerine göre ödenecek emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.5- Diğer hükümler

6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin ikinci fıkrası ile 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli erbaş ve erler” ibaresi eklenmiş ve bu maddenin (b) bendinde yer alan “Uzman erbaştan” ibaresi “Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin” olarak değiştirilmiş olması nedeniyle, söz konusu ek 77 nci madde kapsamında vazife malulü olan sözleşmeli erbaş ve erler de madde ile tanınan haklardan yararlandırılacaklardır.

3- 12 Mart 1971 Tarihinden 6191 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği 22.3.2011 Tarihine Kadar, Yargı Denetimine Kapalı İdari İşlemler veya Yüksek Askeri Şûra Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden İlişiği Kesilenlerin Sosyal Güvenlik Haklarıyla İlgili Yapılacak İşlemler

3.1- Kanun kapsamından yararlanacaklar ve başvuru

12 Mart 1971 tarihinden 6191 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler nedeniyle veya Yüksek Askeri Şura kararlan ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendileri veya vefatları hâlinde hak sahipleri, Kanunun 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci madde hükmü uyarınca ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yayınladığı 22.3.2011 tarihine kadar geçen sürelerinin fiili hizmet süresine eklenebilmesi için 22.3.2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvuracaklardır. Milli Savunma Bakanı başvurunun kabulüne veya reddine en geç 6 ay içinde karar verecektir.

Başvurusu kabul edilenlerin Kanunda öngörülen sosyal güvenlik haklarından yararlandırılmak üzere ilgili komutanlıklarca sigortalılara ilişkin belgeler devir işlemleri tamamlanıncaya kadar SSGM Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Sigortalıların doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu merkez veya taşra teşkilatına başvurmaları halinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için talepler başvuruyu kabul eden birim tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilecektir.

3.2- Sosyal güvenlik kurumlarına tabi geçen hizmetlerin tespiti

İlgili komutanlıkça ilgililerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihine kadar geçen sürede sigortalılık sürelerinin tespiti için Genelge ekinde yer alan sigortalılık sürelerinin tespitine ilişkin 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uyarınca hizmet olarak alınması istenilen sürelere ilişkin formu (Ek-1) eksiksiz doldurarak varsa diğer belgelerle birlikte SSGM Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderecektir.

SSGM Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı söz konusu bilgi ve belgeler uyarınca gerekli araştırmaları yaparak, ilgililerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihine kadar geçen sürede sosyal güvenlik statülerine tabi geçen hizmet süreleri, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan Banka Sandıklan ve sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde geçen hizmet sürelerini tespit ederek ilgili komutanlığa bildirecektir.

3.3- Hizmet olarak değerlendirilecek sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının hesabı

İlgililerin Türk Silahlı kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi Ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları İle genel sağlık sigortası primleri’ ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca hesaplanarak, tahakkuk tarihini takip eden ayın primlerinin ödenmesine ilişkin sürenin sonuna kadar hesaplamayı yapan ilgili komutanlıkça defaten ödenecektir.

3.3.1- Uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeden geçen sürelere ait hizmetlerin tespiti ile emekli keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı

İlgili komutanlıkça sigortalının prim Ödemeksizin geçen sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları tutan hesaplanırken; ilgililerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren intibakları yapılarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeden geçen sürelerine ait emekli keseneği ve kurum karşılıkları o tarihteki statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi ile derece, kademe ve varsa ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle, Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar dikkate alınacaktır.

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen sürelerde ay içerisinde 30 günden eksik kalan süreler için hesaplanacak emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları tutarları o ayın emekli keseneği ve kurum karşılığı tutan üzerinden orantı yapılmak suretiyle ilgili kuvvet komutanlığınca hesap edilecektir.

Hesaplanan bu tutarlar tahakkuk tarihini takip eden ayın primlerinin ödenmesine ilişkin sürenin sonuna kadar ilgili komutanlıkça defaten ödenecektir.

Örnek : 30.8.2003 tarihinde teğmen olarak naspedilen 30.9.2004 tarihinde Yüksek Askeri Şura karan uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen, 10.12.2004 tarihinde 506 sayılı Kanun uyarınca uzun vadeli sigortalı kollarına prim ödemeye başlayan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği tarihten 22.3.2011 tarihine kadar geçen süresinin hizmet olarak kabul edilmesi istemiyle Milli Savunma Bakanlığına başvurduğu 19.4.2011 tarihinde sigortalılığı devam eden ilgilinin 10.12.2004-19.04.2011 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi prim Ödediği tespit edildiğinden, bu süresi hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı ile birlikte 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet kabul edilecektir.

Buna göre sigortalının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği 30.9.2004 tarihini takip eden aybaşı olan 15.10.2004 tarihinden, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödemeye başladığı 10.12.2004 tarihine kadar geçen 1 ay 25 günlük süresinin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarının 1 aylık (30 günlük) tutarı, o tarihteki statüsüne göre ayrı neşetli emsali subayın sınıf, rütbe ve kıdemi ile derece, kademe ve varsa ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle, Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulunduğu 19.4.2011 tarihindeki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle, kalan 25 günlük tutan ise bir aylık emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarının 30’a bölünmesi sonucu bulunacak tutarın gün sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır.

Ayrıca, sigortalı Yüksek Askeri Şura karan gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği 30.9.2004 tarihinden 6191 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihine kadar geçen sürede fiili hizmet: süresi zammından yararlandırılarak bu sürelere karşılık verilmesi gereken fiili hizmet süresi zammı para karşılıkları Kuruma gönderilecektir.

3.3.2- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalıların ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22.3.2011 tarihi arasında yararlandırılacakları fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi

İlgililerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihi arasındaki süresi Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edileceğinden, bu- süre içerisinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet süresi verilecektir.

Sigortalılardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2011 tarihine kadar geçen süreleri için fiili hizmet süresi zammından veya itibari hizmet süresinden birinci fıkrada belirtilen kanun maddeleri uyarınca yararlandırılmış olanlar, yararlandırıldıkları süre ile 6191 sayılı Kanun uyarınca yararlandırılacakları süre arasındaki fark kadar fiili hizmet süresi zammından veya itibari hizmet süresinden yararlandırılacaklardır.

Bu sürelerin tamamına yada ikinci fıkra uyarınca hesaplanan ve eksik kalan sürelere ait fiili hizmet süresi zammı kesenek ve karşılıkları ile itibari hizmet süresine ait karşılıklar, birinci fıkrada belirtilen kanun maddeleri uyarınca, ilgililerin Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar dikkate alınarak hesaplanan tutar, tahakkuk tarihini takip eden ayın primlerinin ödenmesine ilişkin sürenin sonuna kadar ilgili Komutanlıkça defaten ödenecektir.

3.3.3 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalıların genel sağlık sigortası primleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel 15.10.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındığından, 6191 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları hesaplanırken 15.10.2010 tarihinden itibaren emekli keseneğine esas aylık tutan üzerinden hesaplanacak %12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri bu Genelgenin “3.3.1” ve “3.3.2” bölümlerinde belirtilen ödeme süresi içerisinde ilgili Komutanlıkça defaten ödenecektir.

3.4- Emeklilik keseneği ve kurum karşılık tutarlarının kuruma gönderilmesi

Sigortalılar adına ilgili Komutanlıkça yatırılacak olan emekli keseneği ve kurum karşılıkları, fiili hizmet süresi zammı kesenek ve karşılıkları, itibari hizmet süresine ait karşılıklar ile genel sağlık sigortası primleri her bir sigortalı için ödeme kalemleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Kurumumuzun Ziraat Bankasında bulunan off-line SGK (EMSAN) Şahıs Prim Tahsilâtları Hesabına yatırılarak, alınacak banka dekontu bir üst yazı ekinde, hizmet belgesi, intibak seyrine göre yatırılacak kesenek ve karşılık tutarları, genel sağlık sigortası primleri ve fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresine ilişkin paraların hesaplanmasını gösterir listelerle birlikte Kurumumuza gönderilecektir.

3.5- Toptan ödemenin ihyası

3.5.1- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olanlar

Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre ayrı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarları, toptan ödemelerini aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmek üzere SSGM Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilecektir.

Örnek 1- 1.9.1973 tarihinde astsubay naspedilerek göreve başlayan, 27.12.1981 tarihinde Yüksek Askeri Şura karan gereğince görevine son verilen ve 1.9.1973 ve 27.12.1981 tarihleri arasında 8 yıl 4 ay fiili hizmet, 2 yıl 1 ay da fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 10 yıl 5 ay hizmeti üzerinden toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilen ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildikleri tarihten 22.3.2011 tarihine kadar geçen süresinin hizmet olarak kabul edilmesi istemiyle 19.4.2011 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına müracaatta bulunmuştur. Toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan 10 yıl 5 ay hizmetinin ihya tutan aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Hizmet süresi : 10 yıl 5 ay (11 yıl – Tama iblağa edilmiş hali)

Derece kademesi :6/1

Der/kad. Göstergesi :760

Ek gösterge : 1150

Katsayı : 0,061954 (19.4.2011 tarihi itibarıyla)

Taban aylığı : 826,56

Kıdem aylığı : 12,39

Öz.hiz. tazminatı : 235,43

EKEA = ((Der.kad.göstr.+ek gösterge) x katsayı)+Taban aylık+Kıdem aylık+ÖHT = ((760+1150)x0,061954)+826,56+12,39+235,43 = 1.192,71 TL

Toptan Ödeme Miktarı = EKEA x Hizmet yılı x 2 = 1192,71 xll x 2-26.239,6 TL

Önek 2- 1.9.1989 tarihinde subay naspedilerek göreve başlayan, 30.9.2002 tarihinde yüzbaşı rütbesinde iken Yüksek Askeri Şura kararı gereğince görevine son verilen ve 1.9.1989-30.9.2002 tarihleri arasında 13 yıl 1 ay fiili hizmet, 3 yıl 3 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammı, 18 yaşını doldurduktan sonra Harp Okulunda geçen 3 yıl 7 ay öğrencilik süresi de dahil olmak üzere toplam 19 yıl 11 ay 8 gün hizmeti üzerinden toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilen ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği tarihten 22.3.2011 tarihine kadar geçen süresinin hizmet olarak kabul edilmesi istemiyle 22.4.2011 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına müracaatta bulunmuştur. Toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan 19 yıl 11 ay 8 gün hizmetinin ihya tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Hizmet süresi : 19 yıl 11 ay 8 gün (20 yıl – Tama iblağa edilmiş hali)

Derece kademesi : 3/3

Der/kad. Göstergesi : 1110

Ek gösterge : 2200

Katsayı : 0,061954 (22.4.2011 tarihi itibarıyla)

Taban aylığı : 826,56

Kıdem aylığı : 16,11 (Kıdem aylığı 13 yıl)

Öz.hiz. tazminatı : 411,99 TL

EKEA – ((1110 + 2200) x 0,061954) + 826,56 + 16,11+ 411,99 = 1.459,73 TL

Toptan Ödeme Miktarı = 1.459,73 x 20 x 2 = 58389,11 TL

3.5.2- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olmayanlar

Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olmayanlardan emeklilik talebinde bulunanların ihya tutarları Genelgenin “3.5.1” bölümünde belirtilen esaslara göre hesaplanacak olup, emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilecektir.

Ancak bunlardan, emekli olmak için gerekli süreleri tamamlamalarına rağmen emeklilik talebinde bulunmayanlar ile araştırmacı kadrolarına atananlardan; Genelge ekinde yer alan formda (Ek-1) ihya talebinde bulunanlar ihya tutarlarını Genelgenin “3.5.1” bölümünde belirtilen esaslara göre ödeyeceklerdir. Bunlardan daha sonra ihya talebinde bulunmaları halinde ihya talebinde bulundukları tarihteki katsayı ve emeklilik keseneğine esas aylığa ait diğer unsurlar dikkate alınarak hesaplanan ihya tutan, tebliğ edildiği tarihten itibaren kırksekiz eşit taksit halinde kendileri tarafından Kuruma yatırılacaktır.

3.5.3- İhya edilen hizmetler ile birlikte emekliliğe hak kazanamayanlar ile araştırmacı kadrosuna atanacaklar

Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubaylardan emekli olmayanlardan ihya talebinde bulunanların Genelgenin “3.5.1” bölümünde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ihya tutarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren kırksekiz eşit taksit halinde Kurumumuzun Ziraat Bankasında bulunan off-line SGK (EMSAN) Şahıs Prim Tahsilâtları Hesabına yatırılarak alınacak banka dekontu devir işlemleri tamamlanıncaya kadar SSGM Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına dilekçe ekinde gönderilecektir.

Bunlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına araştırmacı olarak atananların 22.3.2011 tarihi ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları, genel sağlık sigortası primleri ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılık tutarları ilgili komutanlıklarca hesaplanarak göreve başladıktan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilecek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca da ödenecek tutarın Kurumlarına bildirildiği tarihi takip eden ayın primlerinin ödenmesine ilişkin sürenin sonuna kadar defaten Kurumumuzun Ziraat Bankasında bulunan off-line SGK (EMSAN) Şahıs Prim Tahsilâtları Hesabına yatırılarak, alınacak banka dekontu her bir sigortalı için hesaba ilişkin dokümanla birlikte ödeme kalemleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bir üst yazı ekinde devir işlemleri tamamlanıncaya kadar SSGM Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.

3.6- Aylık bağlanmasına ilişkin esaslar

3.6.1- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olanlar

Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre ayrı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, başvurulan üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden aybaşından itibaren, bu tarihte aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara aylık bağlanmasına ilişkin şartlan haiz oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanacaktır.

3.6.2- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olmayanlar

Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlardan araştırmacı kadrosuna atanma talebinde bulunmayanlara Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarih itibariyle statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, başvurulan üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden aybaşından itibaren, bu tarihte aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara aylık bağlanmasına ilişkin şartlan haiz oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanacaktır.

3.6.3- Statüsüne göre emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış olanlar

Statüsüne göre emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış olanlardan araştırmacı kadrolarına atanma talebinde bulunanların emeklilik talep tarihi itibariyle, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulmak suretiyle (bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavam subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur) ulaşılan ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, görevleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

3.6.4- Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar

Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardan istekleri üzerine, 6191 sayılı Kanun uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna kurumlarınca atananların emeklilik talep tarihi itibariyle, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulmak suretiyle (bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur) ulaşılan ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, görevleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

3.6.5- Kanunun yürürlük tarihi itibariyle aylık veya gelir alanlar

Kendilerine daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir bağlanmış olanların aylıkları ile yapılan kıyaslama sonucunda, yüksek olan aylık veya gelir esas alınarak ödenmeye devam edilecektir. Yüksek olan aylığın bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan aylık miktarından oluşması halinde aylık veya gelir Milli Savunma Bakam tarafından verilen karar tarihini takip eden aybaşından itibaren yükseltilecektir. Bu durumda olanlar, Kanunun yürürlüğünden önce bağlanmış olan aylık veya gelirlerinde esas alınan Kanuna bakılmaksızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinde yer alan hükümlere tabi olacaklardır.

Ayrıca;

– Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanlar için statüsüne göre ayrı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden,

– Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlar için Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarih itibariyle statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden,

hesaplanacak aylık miktarı, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış aylık veya gelir ile ki yaşlanacaktır. Ancak, ayrı neşetli emsalleri üzerinden bağlanacak olan aylıklar, halen almakta oldukları aylık veya gelirden az olanlara, ayrı neşetli emsallerinin sınıf, rütbe ve kıdemleri verilmek suretiyle yüksek aylık veya gelir ödenecektir.

3.7- Emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin esaslar

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22.03.2011 tarihleri arasında geçen sürelerine karşılık;

– Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanlar için statüsüne göre ayrı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden,

– Statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlar için Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarih itibariyle statüsüne göre ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden,

– Araştırmacı kadrosuna atanıp, daha sonra emeklilik talebinde bulunanlara emeklilik talep tarihi itibariyle, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulmak suretiyle (bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur) ulaşılan ayrı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden,

5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmü esaslarına göre hesaplanacak olan tutar emekli ikramiyesi olarak ödenecektir. Ancak daha önce, ilgili mevzuatına göre her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, yapılacak emekli ikramiyesi ödemesinde esas alınacak sürelerden mahsup edilecektir. Emekli ikramiyesi ödenen toplam hizmet süresi 30 yılı geçemeyecektir.

Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihi itibariyle aylık bağlama şartlarım haiz dul ve yetimi bulunmayanlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi kanuni varislerine ödenecektir.

Ayrıca, emekliye sevk onayı aranmaksızın, Milli Savunma Bakanı tarafından başvurunun kabulü yönünde verilen onay esas alınarak, ödenecek olan emeklilik ikramiyesi tutarları Milli Savunma Bakanlığından tahsil edilecektir.

Araştırmacı kadrosuna atanarak göreve başlayan, bilahare emekli olanlara ödenecek olan emeklilik ikramiyesi tutarları ise emekliye sevk olurunu veren kurumlardan tahsil edilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir