İşçi Alacak ve Tazminatları

SGK personeline fazla çalışma ücreti

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esaslar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlerde görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödeme esasları

MADDE 3 – (1) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti ödenecek süre, her bir personel için ayda 50 saati geçemez.

(3) Fazla çalışılan her bir saat için ödenecek ücretin hesaplanmasında 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,35 t) 5 katı esas alınır.

(4) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge düzenlenir.

(5) Bu Esaslar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanlara uygulanmaz.

(6) Bu Esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenen personele, diğer mevzuat hükümleri uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Esaslar, 1/5/2012-31/10/2012 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Esaslar, 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Karar Sayısı : 2012/3175

Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/4/2012tarihli ve 4257 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE

İLİŞKİN ESASLAR

 

(RG/19.5.2012-28297 )

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir