Yargı Kararları

SGK İşitme cihazları işlemleriyle ilgili Danıştay kararı

SGK/GENELGE

2010/104

   

Tarih: 14.09.2010

Konu: Danıştay Kararı

Kurumumuz aleyhine işitme cihazları ile ilgili açılan davalar neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 30.04.2010 tarihli ve E.2010/5326 sayılı kararı ile “ …2.2.2010 tarihli ve 2010/18 sayılı Genelgenin ve bu Genelgenin göndermede bulunduğu EK-5/C listesindeki 207.702 koduyla yer alan dijital işitme cihazı bedeli olarak 630 TL ödeneceği yolundaki kuralın ve eksik ödemeye ilişkin uygulama işleminin yürütmesinin durdurulmasına …” karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun 09.03.2010 tarihli 1. Olağanüstü Kararı neticesinde Kurumumuz kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları analog işitme cihazı için 210 TL ve digital işitme cihazı için 420 TL olarak Kurumumuzca karşılanacaktır.

2008 Sağlık Uygulama Tebliği yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihi ile 01.04.2010 tarihi arasında bu Genelge çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir