Yargı Kararları

Peşin ödenen ihbar öneli kıdem tazminatında nazara alınır mı?

DAVA________ :   Davacı,   ihbar   ve   kıdem   tazminatı   ile   yıllık   izin   alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR_______ : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni

gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-   Davalı işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 37.maddesinde üye işçilerin her bir çocuğu için çocuk ve aile yardımı ödeneceği, öğrenim gören çocukları için de eğitim yardımı yapılacağı düzenlenmiştir. Davacı dosyaya sunduğu belgelerle çocukları olduğunu ve öğrenim gördüklerini ispatladığına göre kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete Toplu iş Sözleşmesi 37.maddede düzenlenen çocuk ve aile yardımı ile öğrenim yardımının eklenmemesi hatalıdır.

3-        Toplu İş Sözleşmesinin 22.maddesinde “Bu toplu iş sözleşmesi koşullarına göre iş akdi 4857 sayılı Yasanın 17.maddesine göre feshedilen üye işçiye ihbar önelleri aşağıdaki sürelerle uygulanır, işçiye ihbar öneli süresine ilişkin ücreti peşin ödenir ve ihbar süresi kıdemden sayılır…” düzenlemesi mevcuttur. Toplu İş Sözleşmesindeki bu madde uyarınca ihbar süresi kıdemden sayılacağı için, 14 haftalık önel süresinin ilavesiyle bu süre içerisinde gerçekleşen ücret ve sosyal haklardaki artışların da hesaplamalarda dikkate alınması gerekir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,

peşin  alınan temyiz  harcının  istek halinde  ilgiliye  iadesine,  26.06.2008  gününde oybirliğiyle karar verildi. (Y.9.H.D)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir