İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Nasıl Kurulur? Hangi İşlemler gereklidir? (örnek başvuru dilek

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunun tüm işyerlerini kapsaması ve zorunlu olması nedeniyle bu alanda faaliyet gösterenlerin iştahını kabartmaktadır. Son zamanlarda OSGB nasıl kurulur? diye sitemize her gün yüzlerce e-mail gelmektedir. İşte cevabı:

 

OSGB Yetkisi almak için başvuruda bulunacakların İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki belgeleri açıklamalar kısmına dikkat edecek şekilde hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.;

a)      Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

Açıklama:

“a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır

b)      Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.”(11. madde 4. fıkra)

Ticari unvanların Türkçe olması gerekmektedir. Anlamsız kısaltmalar ve yabancı kelimeler kabule dilmemektedir.

b) Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi,  iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,

Açıklama:

Sözleşmelerde “Tam Zamanlı” ifadesinin, “Tarih”in, “Tarafların” ve  “Görev Tanımı”nın belirgin olarak ifade edilmesi gerekir.

c)      OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı,

Açıklama:

Sorumlu müdürün görevi kabul ettiğine dair ifadesi ve ıslak imzası gerekmektedir.

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,

Açıklama:

Yapı kullanım izin belgesi yerine “Yapı Ruhsatı” gibi diğer belgeler geçerli olmamaktadır. Ayrıca, yapı kullanım izin belgesinde bulunan adres kısmı ile kira sözleşmesindeki ve/veya tapudaki adresin tutması gerekmektedir. Yapı kullanım izin belgesinde tam adresin olmadığı durumlarda Belediye’den ilgili parsel ve ada numarasının o adrese ait olduğuna dair yazı gerekmektedir.

d)     Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

Açıklama:

Kira sözleşmesinde kiraya veren kişi ile tapu sahibinin aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

e)      Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,

Açıklama:

Plan üzerinde odaların metrekareleri ve yönetmelikte ifade edildiği şekli ile hangi amaç ile kullanılacağı yazılmalıdır.

Örneğin; “Muayene Odası, İlkyardım ve acil müdahale odası, İş güvenliği uzmanı odası, Bekleme yeri ”

f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,

g) İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

NOT: OSGB’ler ilgili yönetmeliğinOSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır”(9.madde 7.fıkra) hükmü gereği; ilgili yönetmelikte ifade edilen

Binaların yapısı ve dayanıklılığı

Elektrik Tesisatı

Acil çıkış yolları ve kapıları

 

Yangınla mücadele

 

Kapalı işyerlerinin havalandırılması

 

Ortam sıcaklığı

 

Aydınlatma

 

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

 

Pencereler

 

Kapılar ve girişler ile alakalı hükümler yerine getirilmelidir. IŞYERI BINA VE EKLENTILERINDE ALINACAKSAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NOT: Bildirimi yapılacak bütün belgelerin aslı veya noter onaylı sureti gerekmektedir.

Örnek Başvuru Ön Yazısı

 

 

Sayı:

Konu: OSGB Yetki talebi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……..Unvanı ile kurmuş olduğumuz ve ……adresinde bulunan şirketimize Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                                                                      Tarih… /… /…..

                                                                                                                         İsim Soyisim

                                                                                                                          Kaşe ve İmza          

Ek listesi:

Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi

Ek-2:  İşyeri hekimi ile yapılmış sözleşme ve işyeri hekimliği belgesi

Ek-3: İş güvenliği uzmanı ile yapılmış sözleşme ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi

Ek-4: Diğer sağlık personeli ile yapılmış sözleşme ve diploması

Ek-5:  Sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı

Ek-6: Yapı kullanma izin belgesi

Ek-7: Kira sözleşmesi 

Ek-8: Tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

Ek-9: 1/50 ölçekli plan,

Ek-10:  kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,

Ek-11: Yangın Raporu

 

SGK Sicil No:……………………………

Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

Sabit Tel: ………………………………..Cep:……………………

E-posta:………………………….

 

Paylaşabilirsiniz

One thought on “OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Nasıl Kurulur? Hangi İşlemler gereklidir? (örnek başvuru dilek

  1. Merhaba, ortak sağlık güvenlik birimi kuruluş belgeleri arasında bulunan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli arasında imzalanması gereken sözleşme örneği ile sorumlu müdürün kabul şerhli görevlendirme yazısı örneği elinizde mevcut ise göndermenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.
    saygılarımla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir