Vergi Rehberi

Mükellef bilgileri bildirim formunda süre uzatımı

Maliye Bakanlığı 413 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’nde yer alan bilgilerin elektronik ortamda verilmesini öngörmüş bulunmaktadır. (20.01.2012 gün ve 28179 sayılı R.G.)
Tebliğ ile yapılan düzenleme gereği;
* 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri,
* Kazancı basit usulde tespit edilenler hariç ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri, ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ni düzenlemek ve bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Buna göre;
* Yapılan düzenleme gereği söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
* Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan mükellefler, ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’nin ‘Brüt satışlar/Gayrisafi hasılat’ alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini yazacaklar.
Yukarıda belirtilen ve kendilerine bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler ‘http://intvd.gib.gov.tr/internetvd’ adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz doldurmakla yükümlü kılınmışlardır.
413 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5’inci bölümünde ‘Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı’ açıklanmıştır. Buna göre söz konusu bildirimlerin her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 53 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılan duyuru uyarınca ‘yoğun iş yükü nedeniyle meslek odaları, meslek mensupları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda’ 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildirimi’nin verilme süresi 29 Haziran 2012 günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.
Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kağıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecekler. Bu nedenle elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacak.
Diğer yandan bildirimin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiş bulunmaktadır.
* Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükellefler tarafından gönderilen bildirim formlarında mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,
* Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderilen bildirim formlarında bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,
* Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderilen bildirim formlarında ise bildirim gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına yazılacak.
Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildirimi’nin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacak.
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi gereği olarak ‘Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez; takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
Mükellef Bilgileri Bildirimi’nde yapılacak düzeltmede ilk bildirim tamamen iptal edilecek ve bu bağlamda da ikinci bildirim geçerli kabul edilecek. Bu nedenle düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.
Diğer yandan bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecekler.
Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek.
kAYNAK:VEYSİ SEVİĞ/ITO G./8.6.2012

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir