Genel Sağlık Sigortası SGK Kamu İşlemleri

Memurların sağlık yardımları işlemlerinde yapılan radikal değişiklikler

          SGK’nın uygulama Kanunu olan 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm hükümleriyle birlikte 2008 Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak Emekli Sandığı Kanunu tabi çalışması olan  memur ve diğer kamu personelinin Genel Sağlık Sigortası’na geçiş sürecinin 3 yıl içinde yapılması öngörüldüğünden bahse konu kamu personelin ilgili kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görev ve yükümlülükleri devam etmiştir. 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm kamu personeli genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

           Memurların genel sağlık sigortası kapsamına alınması ile birlikte sağlık işlemlerinde radikal değişikler olmuştur. Ancak bize gelen okuyucu e-postalarından bir çok kamu personelinin  bu değişiklerin farkına varmadığı anlaşılmaktadır. Bu yazımız ile takip eden yazılarımızda bahse konu değişiklikler irdelenecektir.

       SGK’NIN SAĞLIK HİZMETİNİ DEVRALDIĞI KAMU İDARELERİ

 

       15 Ocak 2010 tarihinden itibaren aşağıdaki kamu idarelerinin sağlık hizmeti SGK tarafından devralınmıştır.
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli;
1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,
2- (II) sayılı cetvelde sayılmış olan özel bütçeli idarelerde,
3- (III) sayılı cetvelde sayılmış olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,
4- (IV) sayılı cetvelde sayılmış olan sosyal güvenlik kurumlarında,
b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç),
c) 233 s. Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teşebbüslerinde,
d) Özelleştirme programına alınmış olanlar dahil, sermayesinin en az yüzde 50’si kamuya ait olan kurum, kuruluş, ortaklık veya şirketlerde,
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
f) Yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında,
5510 s. Kanunun geçici 4. maddesi gereğince Emekli Sandığı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

            Ayrıca, Emekli Sandığı Kanunun mülga 12. maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192’nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince Emekli Sandığı Kanunuyla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 s. Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınmak suretiyle istihdam edilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılmaktadır.

           TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ KAPSAM DIŞINDA

 

           5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresince, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevler, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmeyecek, bu hizmetlerin sağlanmasına mevcut uygulama paralelinde devam edilecektir.  İki yıllık sürenin sana ereceği   14/10/2010 tarihine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacaktır.

MEMURLARIN 15 OCAK 2010 ÖNCESİ SAĞLIK FATURALARINI KİM KARŞILAYACAK?

 

                2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda  kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/1/2010 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanlar anılan personeli çalıştıran ilgili kamu idareleri tarafından ödeneceği  hükmüne yer verilmiştir.

          Bu hüküm gereğince, genel sağlık sigortasına devredilen kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerine ilişkin işlemlerinde; devir tarihine kadar (14/1/2010 tarihi dâhil) olan uygulamalar için tedavi giderleri de kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir.

          Devir tarihinden itibaren (15/1/2010 tarihi dâhil) olan sağlık hizmetlerine ilişkin işlemlerde ise, Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen mevzuat  hükümleri uygulanacak ve söz konusu kişilerin tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.

            DEVAM EDEN TEDAVİLERE İLİŞKİN FATURALAR

 

            15/1/2010 tarihinden önce başlayıp, devir tarihinde veya takip eden günlerde devam eden tedaviler için, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından dönem sonlandırması yapılması gerekmektedir. Buna göre; tedavinin 14/1/2010 tarihinde veya daha önceki bir tarihte başlayıp, 15/1/2010 tarihinde veya bu tarihi takip eden günlerde devam etmesi halinde, 14/1/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) sağlanmış olan tedaviler kamu personelinin kurumuna fatura edilecek, 15/1/2010 tarihinde ve takip eden günlerde verilmiş olan tedaviler de Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilecektir. Tanıya dayalı işlem kapsamında bulunan ve devir tarihinden önce cerrahi müdahalesi yapılmış olan işlemlere ait tedavi faturası, tanıya dayalı işlem olarak kamu personelinin kurumuna fatura edilecektir.

 

 

                                MEMURA SEVK ÖZGÜRLÜĞÜ

 

          Kamu personeli hastalandığında sağlık karnesi ve hasta sevk kağıdı/vizite kağıdını yetkili amirlerine imzalatarak  sağlık kurum ve kuruluşlarına tedaviye gitmekte iken bu uygulama 15/1/2010 tarihinden itibaren tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda sağlık karnesi ve hasta sevk kağıdı/vizite kağıdı uygulaması tarihe karışmıştır.

        Belirtilen tarihten itibaren anılan kamu personeli,  kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.

          Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde  belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.

 

ANLAŞMALI ECZANEDEN SÖZLEŞMELİ ECZANEYE

 

             Memurlar sadece çalıştıkları Kurumlarının anlaşmalı olduğu eczanelerden ilaçlarını almaktadırlar. Bu durum özelikle memurun il dışındaki seyahatlerinde sıkıntılara yol açmaktadır.

           15/1/2010 tarihi itibariyle bahse konu kamu personeli genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olduğundan artık memurlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan Türkiye genelinde bulunan tüm eczanelerden rahatlıkla ilaçlarını alabileceklerdir.

İsa KARAKAŞ/www.isakarakas.com.tr

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir