Memur Rehberi

Memuriyet öncesinde sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin memuriyette değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

ÖZET:Memuriyet öncesinde sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin memuriyette değerlendirilmesi hk.….. ….. ….. İl Müdürlüğünde görev yaptığınızı ve 12.04.1973.-.9.2.1990….tarihleri arasında…. Fabrikasında sigortalı olarak çalıştığınızı belirten ve memuriyet öncesi sigortalı olarak geçen hizmetinizin emeklilik esas aylığında değerlendirilmesine rağmen kazanılmış hak aylığı yönünden değerlendirilmediğinden bahisle bu husustaki mağduriyetinizin giderilmesi talebini içeren ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

             Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 58’inci maddesinde “Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.12.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

 

87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1.3.1975-1.3.1982 tarihleri arasında memuriyette geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (C) bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla, söz konusu Kanunun Ek Geçici 58 inci maddesinde belirlenmiş olan sürede memurluğa geçmediğinizden, sigortalı olarak geçen hizmetinizin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu karar;T.C Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Görüşüdür/12.03.2003

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir