Teşvik İşlemleri Vergi Rehberi

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda DEĞİŞİKLİK!!!!

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddesinde yer alan “14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı” ibaresi “15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde yer alan “14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı” ibaresi “15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)” şeklinde, (b) bendinde yer alan “tarım ve hayvancılık yatırımı” ibaresi “tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı” şeklinde, aynı bentte yer alan “(ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan)” ibaresi “(ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III, IV, V ve VI ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan)” şeklinde, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Usul ve Esasların 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denetim elemanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve maliye uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Usul ve Esasların 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “I ve II nci bölgelerde bulunan illerde üç bin, III üncü bölgede bulunan illerde iki bin, IV üncü bölgede bulunan illerde ise bin” ibaresi “I inci bölgede bulunan illerde üç bin, II nci bölgede bulunan illerde iki bin beş yüz, III üncü bölgede bulunan illerde iki bin, IV üncü bölgede bulunan illerde bin beş yüz, V inci bölgede bulunan illerde bin, VI ncı bölgede bulunan illerde ise beş yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Usul ve Esasların 14 üncü maddesinde yer alan “bayındırlık ve iskân il müdürü” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Usul ve Esasların 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla gruplandırılan;

a) I inci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü,

b) II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde iki buçuğu,

c) III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi,

ç) IV üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde bir buçuğu,

d) V inci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri,

e) VI ncı bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde yarımıdır.”

MADDE 8 – Aynı Usul ve Esasların geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Mevcut müracaatlar hakkında yapılacak işlemler

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19/6/2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleri, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan ve 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19/6/2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleriyle ilgili olarak yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki işlemlerde bu Usul ve Esaslar uygulanır.”

Sözleşmelerin uyarlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Usul ve Esaslara göre yapılan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin 8 inci maddelerinin üçüncü fıkraları, ilgililer tarafından taşınmaz maliki idareye başvurulması halinde bu sözleşmelerden çıkartılmak suretiyle sözleşmeler uyarlanır. Uyarlanan sözleşme hükümleri, uyarlamanın yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

(2) Sözleşmelerin uyarlandığı tarihten önce bu sözleşmeler gereğince ilgililer tarafından yapılmış olan ödemelerin iadesi ve mahsubu yapılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Usul ve Esasların ekinde yer alan “Kullanma İzni Sözleşmesi” başlıklı Ek-4 ile “İrtifak Hakkı Sözleşmesi” başlıklı Ek-5’in 8 inci maddelerinin üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Usul ve Esasların ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller” başlıklı Ek-7 numaralı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Ek-7

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada

ve Gökçeada İlçeleri

Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada

İlçeleri

 

 

 

Sivas

 

 

 

MADDE 11 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Usul ve Esasların hükümlerini;

a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı,

b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri,

c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları,

yürütür.

 

Usul ve Esasların Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Usul ve Esasların Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2010

27656

16 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28443

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA USUL VE ESASLAR

 

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir