Memur Rehberi

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar ile sözleşmeli personelin ücretlerindeki değişiklik

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2011 tarihli ve 8748 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ve 202 nci maddeleri, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ  HESABlNA ESAS TUTULAN KATSAYlLARlN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARlNCA İSTiHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELiN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI  İLE BAZI KARARLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

(05.07.2011 Tarih ve 27985 Sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

 

Katsayılann belirlenmesi

MADDE 1- (ı)  1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  154  üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251),  iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.

 

Ücretierin artıniması

MADDE 2- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3  üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştınlan personelin ücret tavam, 3.382 TL’ye yükseltilmiştir.

 

b) 6/6/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Kararname  ile  yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.999 TL’ye yükseltilmiştir.

 

c) 30/1111984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştınlacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvaniardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL’ye yükseltilrniştir.

 

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet  sözleşmesi esaslarında yer  alan ve  3/112011 tarihli  ve  2011/1241  sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 633, 634, 637 ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Karamarnelere ekli (Il) sayılı Cetvellerde yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artınlmıştır.

 

 

d)   İlgili   mevzuatı   uyarınca   vize   edilmiş   sözleşmeli   personel   pozisyonlarının, 2011/1241 sayılı Kararname  ile yükseltilmiş bulunan taban  ve tavan ücretleri, %4 oranında artırı!mıştır.

 

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların  mevcut brüt sözleşme  ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

 

Aile yardımı ödeneği

MADDE 3- (1) 657  sayılı  Kanunun  202 nci maddesinde  yer alan  ve halen  (1.823) olarak  uygulanmakta  olan  eş  için aile  yardımı  ödeneğine  esas  gösterge  rakamı,  1/7/20 ll tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanır.

 

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 4- (1) 8/2/2002 tarihli  ve 2002/3729 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararının  eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

“Madde   2-   Kapsama   dahil   tüm   personel   için   2011   yılının   ikinci   altı   aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.316 TL olarak tespit edilmiştir.”

 

“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapı Imakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi  ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması  kaydıyla 201 l  yılının ikinci  altı  aylık  döneminde  kapsama  dahil  personelin  mali  ve  sosyal  hakları,  kurum  içi hiyerarşik  yapıların  gerektirdiği  ölçüde  ve  mevzuatı  dahilinde  %4  oranına  kadar  yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

 

(2)  10/3/2000  tarihli  ve  2000/457  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  eki  Karara  ekli Cetvele ikinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. “17.000    20.000”

(3) 3/8/2010 tarihli ve 2010/752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “14/8/20 ll” ibaresi “14/8/2013” olarak değiştirilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 15/4/2011 tarihinden ve diğer maddeleri ise 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir