İnsan Kaynakları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslarda değişiklik

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlara,”

“b) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar,”

“f) Üniversite veya bilimsel araştırma kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak görev alacak teknik ve uzman personel ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve/veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak çalıştırılacaklar,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28335

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/3180

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/1/2012tarihli ve 6134 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                  S. ERGİN

Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

 

S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                           B. ATALAY                                         M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir